คุณเป็นคนมักกังวลหรือไม่ ผมเป็น ผมต่อสู้กับความกังวลใจเกือบทุกวัน ผมกังวลเรื่องใหญ่ๆ ผมกังวลเรื่องเล็กๆ บางครั้งดูเหมือนผมกังวลไปเสียทุกเรื่อง ครั้งหนึ่งตอนเป็นวัยรุ่นผมโทรแจ้งตำรวจเมื่อพ่อแม่กลับบ้านช้าไปสี่ชั่วโมง

พระคัมภีร์ย้ำเสมอว่าอย่ากลัว เพราะพระเจ้าประเสริฐและทรงฤทธิ์ และเพราะพระองค์ทรงส่งพระเยซูพระบุตรมาตายเพื่อเราและส่งพระวิญญาณบริสุทธิ์มานำเรา ชีวิตเราจึงไม่ต้องถูกครอบงำด้วยความกลัว เราอาจเจอเรื่องที่ยาก แต่พระเจ้าสัญญาว่าจะทรงอยู่กับเราไปตลอดทาง

พระธรรมตอนหนึ่งที่ช่วยผมได้มากตอนที่ผมกลัวคือ อิสยาห์ 51:12-16 พระเจ้าทรงย้ำกับคนของพระองค์ที่ต้องทนทุกข์สาหัสว่า พระองค์ยังทรงอยู่ด้วยและการปลอบประโลมของพระองค์เป็นของจริง ไม่ว่าเหตุการณ์จะดูแย่เพียงใด “เรา คือเราเองผู้เล้าโลมเจ้า” พระองค์ตรัสผ่านผู้เผยพระวจนะอิสยาห์ (ข้อ 12)

ผมรักพระสัญญาข้อนี้ ข้อความนี้เป็นสมอที่ทำให้จิตใจผมมั่นคง ผมยึดพระธรรมข้อนี้ทุกครั้งที่ชีวิตดูหนักเกินจะรับไหว เมื่อความ “กลัวอยู่เรื่อยไป” ดูจะครอบงำพระเจ้าทรงเตือนผ่านพระธรรมตอนนี้ให้ผมเงยหน้าจากความกลัวและมองด้วยความเชื่อพึ่งพิงไปยังพระองค์ผู้ทรง “ขึงฟ้าสวรรค์” (ข้อ 13) ไปยังพระองค์ผู้ทรงสัญญาจะปลอบโยนเรา