เงื่อนไขและข้อกำหนดของเว็บไซท์

เงื่อนไขและข้อกำหนดของเว็บไซท์

ข้อกำหนดตามกฏหมาย – กรุณาอ่านข้อกำหนดเหล่านี้โดยละเอียดก่อนที่จะใช้เว็บไซท์นี้

การเข้าถึงและการใช้เว็บไซท์ออนไลน์ของ Our Daily Bread Ministries รวมทั้งการใช้บริการหรือข้อมูลใดๆ บนเว็บไซท์ ไม่ว่ากรณีเป็นกลุ่มหรือบุคคลตามแต่กรณี (“เว็บไซท์นี้”) ขึ้นอยู่เงื่อนไขและข้อกำหนด มรนการใช้งาน (เงื่อนไขและข้อกำหนด) ที่ปรากฏในเอกสารนี้ ตามที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไขโดย ODB เป็นครั้งคราว ODB เป็นเว็บไซท์ออนไลน์ของ ODB Ministries ผู้จัดพิมพ์หนังสือ Our Daily Bread (มานาประจำวัน) เงื่อนไขและข้อกำหนดเหล่านี้ บังคับใช้กับชื่อโดเมนอื่นๆ ที่อยู่ภายใต้เว็บไซท์นี้ ได้แก่ ODB.ORG, RBC.NET และชื่อโดเมนอื่นๆ ที่จดทะเบียนภายใต้ Our Daily Bread Ministries การที่คุณเข้าถึง คัดลอก หรือใช้เว็บไซท์ ถือว่าคุณได้เห็นชอบยอมผูกพันตามเงื่อนไขและข้อกำหนด อาร์บีซีอาจเปลี่ยนเงื่อนไขเป็นครั้งคราวตามการตัดสินใจของODB และการที่86Iใช้เว็บไซท์หลังจากมีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ถือว่า86Iเห็นชอบยอมผูกพันตามเงื่อนไขและข้อตกลงที่ปรับเปลี่ยนแล้วนั้น หากคุณไม่เห็นด้วยกับเงื่อนไขดังกล่าว กรุณายุติการใช้เว็บไซท์

 

  1. การใช้เว็บไซท์โดยทั่วไป

1.1 การใช้ส่วนตัวและเป็นการภายในเท่านั้น เว้นเสียแต่มีระบุไว้เป็นอย่างอื่น เว็บไซท์นี้มีไว้เพื่อการใช้ส่วนตัวของคุณ และการใช้ภายในเท่านั้น การออกแบบ ข้อความ รูปภาพและบทความที่คัดเลือกและการจัดวางองค์ประกอบต่างๆ ตามลิขสิทธิ์และได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายและบทบัญญัติสนธิสัญญาลิขสิทธิ์ทั่วโลก เว็บไซท์นี้และสื่อบนเว็บไซท์ไม่สามารถทำซ้ำ ผลิตซ้ำ ดัดแปลง ตีพิมพ์ อัพโหลด โพสท์ ส่งต่อหรือกระจายออกไปโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก ODB เว้นเสียแต่มีอนุญาตไว้บนเว็บไซท์ ซึ่งบังคับตามกฏหมายและอาจก่อให้เกิดค่าปรับทั้งทางแพ่งและทางอาญา ผู้ฝ่าฝืนจะถูกดำเนินคดีในขอบเขตสูงสุดที่เป็นไปได้ ODB ไม่อนุญาตให้คุณมีสิทธิ์ในสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า หรือข้อมูลความลับใดๆ ทั้งโดยตรงหรือโดยนัย ยกเว้นที่ได้ระบุไว้โดยชัดแจ้ง

1.2 การเชื่อมต่อไปสื่ออื่นๆ ลิงค์ไปยังเว็บไซท์ต่างๆ บนเว็บไซท์นี้ มิได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ ODB และ ODB ไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาของเว็บไซท์ที่ลิงค์ไป หรือลิงค์อื่นๆ ที่ปรากฏในเว็บไซท์ที่ลิงค์ไปนั้น ODB จัดเตรียมลิงค์เหล่านั้นไว้ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับท่านเท่านั้น ODB มิได้รับรอง ทดสอบ หรือยืนยันข้อมูล โปรแกรม บริษัท หรือสินค้าใดๆ บนเว็บไซท์ที่เชื่อมต่อไปนั้น หากคุณต้องการเข้าถึงเว็บไซท์ของบุคคลที่สามที่มีลิงค์ปรากฏอยู่ในเว็บไซท์นี้  คุณเป็นผู้รับความเสี่ยงนั้นเอง

1.3 การสิ้นสุดของสมาชิกสภาพ ODB ขอสงวนสิทธิ์ในการใช้ดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวในการที่จะยุติหรือระงับสมาชิกภาพของคุณ ในเวลาใด ๆ ทั้งเมื่อมีหรือไม่มีสาเหตุ ทั้งเมื่อมีหรือไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เมื่อมีการยกเลิกสมาชิกภาพของคุณใน ODB ทำให้สิทธิของคุณในการใช้ ODB สิ้นสุดลงทันที

 

1.4 ท่านอาจยุติการสมาชิกภาพของ  ODB ของท่านได้ในเวลาใด ๆ ไม่ว่ามีหรือไม่มีสาเหตุก็ตาม

1.5 การใช้สมาชิกภาพ ODB ยินยอมให้สมาชิกในครอบครัวของคุณใช้สมาชิกภาพ ODB ของคุณได้ คุณต้องรับผิดชอบต่อการใช้งานทั้งหมดในบัญชีสมาชิกของคุณ คุณจะต้องไม่กำหนด ถ่ายโอน ขาย ออกใบอนุญาตย่อย หรือแจกจ่ายสิทธิ์ของคุณในการใช้สมาชิกภาพ ODB ของคุณ สมาชิกภาพ ODB ของคุณมีไว้เพื่อการใช้งานส่วนตัวและคนในครอบครัวเท่านั้น

1.6 คุณรับรองและรับประกันว่า (1) คุณมีอายุอย่างน้อย 18 ปี หรือมีอายุตามกำหนดหรือตามที่ได้รับอนุญาตภายใต้กฎหมายที่ใช้บังคับสำหรับการให้ข้อมูลการเป็นสมาชิกที่กำหนดไว้ (2) ข้อมูลที่คุณส่งทั้งหมดเป็นความจริงและถูกต้อง และ (3 ) คุณเป็นบุคคลผู้มีอำนาจที่จะให้ข้อมูลการเป็นสมาชิก คุณตกลงที่จะปฏิบัติตามความรับผิดชอบและหน้าที่ของคุณตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้

  1. เครื่องหมายการค้า

เครื่องหมายสินค้าและบริการและโลโก้ที่ปรากฏบนเว็บไซต์ เป็นไปตามสิทธิเครื่องหมายการค้าของ ODB Our Daily Bread Ministries สำนักพิมพ์ดิสคัฟเวอร์รี่เฮ้าส์ หรือเจ้าของเครื่องหมายการค้าอื่นตามที่มีระบุไว้ ยกเว้นกรณีที่ระบุเป็นอย่างอื่น กรณีที่ไม่มีชื่อผลิตภัณฑ์หรือบริการหรือโลโก้ของเว็บไซต์นี้ ก็ไม่ถือเป็นการสละสิทธิ์ของเครื่องหมายการค้าหรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้องกับชื่อที่หรือโลโก้นี้

 

  1. การจำกัดความรับผิด

3.1 ทั่วไป ODB ไม่เป็นตัวแทนหรือรับประกันว่า (i) เว็บไซท์จะตรงตามความต้องการของคุณ (ii) เว็บไซท์หรือข้อมูลจะไม่มีการหยุดชะงัก จะทันเวลา ถูกต้อง ปลอดภัย หรือปราศจากข้อผิดพลาด (iii) ผลที่อาจได้รับจากการใช้เว็บไซท์จะถูกต้องหรือเชื่อถือได้ หรือ (iv) คุณภาพของผลิตภัณฑ์ บริการ ข้อมูลหรือสื่ออื่น ใดๆ ที่คุณได้รับผ่านทางเว็บไซท์จะตรงตามความคาดหวังของคุณ ODB ไม่มีข้อผูกมัดในการปรับปรุงแก้ไขหรือชี้แจงเว็บไซท์

 

3.2 ไม่มีการรับประกัน ภายใต้ขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายที่บังคับใช้อนุญาต เว็บไซท์จัดเตรียมไว้ “ตามสภาพ” และสภาพตามที่เห็น โดยไม่มีการรับประกันใดๆ ในที่นี้ ODB ขอปฏิเสธการรับประกันและเงื่อนไขทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซท์และข้อมูลรวมถึง การรับประกันการค้า ชื่อ การไม่ละเมิดสิทธิ์ สภาพสำหรับวัตถุประสงค์ใดวัตถุประสงค์หนึ่ง การไม่มีไวรัส ความถูกต้องหรือความครบถ้วนสมบูรณ์ผลและการไม่ประมาทเลินเล่อ ความเสี่ยงทั้งหมดที่เกิดขึ้นมาจากการใช้ของเว็บไซท์และข้อมูลตกอยู่กับคุณ

  1. ข้อจำกัดความรับผิดและการแก้ไข

4.1 ข้อยกเว้น ภายใต้ขอบเขตสูงสุดที่อนุญาตโดยกฎหมายที่ใช้บังคับ ไม่ว่าอย่างไร ODB ไม่ต้องรับผิดต่อความเสียหายใดๆ รวมถึงความเสียหายโดยตรง ความเสียหายทางอ้อมหรือเป็นผลจากกรณีใดๆ (รวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียงความเสียหายที่ การสูญเสียผลกำไร การสูญเสียข้อมูลที่เป็นความลับหรือข้อมูลอื่นๆ การหยุดชะงักของธุรกิจ การบาดเจ็บของบุคคล การสูญเสียความเป็นส่วนตัว การไม่สามารถทำตามหน้าที่ (รวมทั้งความเชื่อความศรัทธาที่ดี หรือการดูแลที่เหมาะสม ความประมาท และการสูญเสียตัวเงินหรืออื่นๆ ไม่ว่ากรณีใดๆ) ที่เกิดขึ้นจาก หรือเกี่ยวข้องกับการใช้หรือการไม่สามารถใช้เว็บไซท์ แม้ว่า ODB รู้ หรือควรจะรู้ ความเป็นไปได้ของความเสียหายดังกล่าวก็ตาม หากคุณไม่พอใจกับส่วนหนึ่งของเว็บไซท์ หรือเงื่อนไขเหล่านี้ ทางแก้ไขทางเดียวและเฉพาะเจาะจง คือการหยุดใช้และการยุติการเป็นสมาชิกของคุณในเว็บไซท์นี้ ข้อจำกัดที่กล่าวมาข้างต้น การยกเว้นและการสละสิทธิ์ ใช้บังคับกับขอบเขตสูงสุดที่อนุญาตโดยกฎหมายที่ใช้บังคับ แม้มีการดำเนินการแก้ไขใดๆ

4.2 การชดใช้ค่าเสียหาย ท่านตกลงที่จะปกป้อง ป้องกัน และให้ ODB พ้นจากความเรียกร้องใดๆ และหนี้สิน การเรียกร้องการลงโทษ ค่าปรับไหม การฟ้องร้อง คำตัดสินและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องและค่าใช้จ่าย (รวมถึงค่าทนาย) ซึ่งอาจเกิดขึ้นต่อเนื่องกับ ODB ที่เกิดขึ้นจากการใช้งานเว็บไซท์หรือการที่ท่านละเมิดเงื่อนไขใดๆ ของข้อตกลงเหล่านี้

 

  1. เงื่อนไขทั่วไป

5.1 การปรับเปลี่ยน ODB ขอสงวนสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดเงื่อนไขและประกาศที่อยู่ในเว็บไซท์ในเวลาใดๆ ตามแต่ดุลยพินิจ รวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานของเว็บไซท์ ODB อาจมีการปรับเงื่อนไขการใช้งานได้ตลอดเวลา โดยการปรับปรุงการโพสต์นี้ คุณควรเยี่ยมชมหน้านี้บางครั้ง เพื่อทบทวนข้อตกลงและเงื่อนไขในปัจจุบัน เพราะข้อตกลงและเงื่อนไขจะมีผลผูกพันกับคุณ บทบัญญัติบางประการในข้อตกลงที่อาจจะถูกแทนที่โดยประกาศทางกฎหมายที่แจ้งให้ท่านทราบ หรือเงื่อนไขที่อยู่บนหน้าเว็บ โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เว็บไซท์ของเรา ODB  สงวนสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวที่จะแก้ไขหรือยกเลิกเว็บไซท์เป็นการชั่วคราวหรือถาวร (หรือส่วนใดส่วนหนึ่ง) ในเวลาใดๆ และตามแต่ดุลยพินิจ โดยมีหรือไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า คุณยอมรับว่า ODB จะไม่รับผิดชอบต่อท่านหรือต่อบุคคลที่สาม เมื่อมีการปรับเปลี่ยน การระงับหรือการหยุดใดๆ ของเว็บไซท์

5.2 การกำหนด ท่านไม่สามารถโอนสิทธิใดๆ ใน หรือมอบหมายภาระผูกพันใดๆ ภายใต้ ข้อตกลงหรือส่วนหนึ่งส่วนใดโดยปราศจากความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก ODB ความพยายามที่จะทำเช่นนั้น ให้ถือว่าเป็นการละเมิดข้อกำหนด

5.3 ขอบเขตอำนาจในการตัดสินคดี เงื่อนไขเหล่านี้จะถูกควบคุมและตีความตามกฎหมายของมลรัฐมิชิแกน โดยไม่คำนึงถึงความขัดแย้งในหลักการของกฎหมาย ODB และสมาชิกยอมรับว่าข้อพิพาทและคดีเกี่ยวกับเงื่อนไขเหล่านี้และเรื่องที่เกี่ยวข้องกับผลการปฏิบัติงานหรือเกี่ยวข้องกับการใช้เว็บไซท์ และข้อมูลจะขึ้นอยู่กับศาลรัฐและรัฐบาลกลางในรัฐมิชิแกน การใช้เว็บไซท์ไม่ได้รับการรับรองในอำนาจศาลใดๆ ที่ไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการให้ข้อตกลงและเงื่อนไขใดๆ รวมถึง รวมทั้งส่วนนี้ด้วย

5.4 การปลดเปลื้องภาระ คุณรับรู้และยอมรับว่าการละเมิดใดๆ ที่คุณกระทำภายใต้เงื่อนไขนี้ จะก่อให้เกิดความเสียหายที่ไม่สามารถแก้ไขได้ต่อ ODB ซึ่งไม่สามารถแก้ไขได้อย่างง่ายดาย โดยการชดใช้ค่าเสียหายในการกระทำตามกฎหมาย ดังนั้น ในกรณีของการกระทำใดๆ หรือการละเมิดที่คุณกระทำรวมถึงการดำเนินการใดๆ ที่คุณกระทำที่อาจทำให้เกิดการสูญเสียบางส่วนหรือเสื่อมเสียความนิยม ชื่อเสียง หรือสิทธิ์ของ ODB เว็บไซท์นี้  ODB มีสิทธิที่จะสั่งห้ามทันที รวมถึงการแก้ไขอื่นๆ ที่มีอยู่ เพื่อหยุดหรือป้องกันอันตราย การสูญเสีย การเสื่อมเสียที่ไม่สามารถแก้ไขได้

5.5 ข้อตกลงทั้งหมด เงื่อนไขที่ปรากฏในข้อตกลงทั้งหมดและความเข้าใจระหว่าง ODB กับคุณ ด้วยความเคารพในเรื่องข้อตกลงและเงื่อนไขและข้อตกลง สามารถหักล้างข้อตกลงที่เป็นวาจาหรือลายลักษณ์อักษรและความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของข้อตกลงและเงื่อนไข ส่วนคำสั่งแทน การรับประกัน พันธสัญญา หรือข้อตกลงที่ไม่ได้ระบุอย่างชัดแจ้งในข้อกำหนดใดๆ ไม่มีผลต่อหรือจะใช้ในการแปลความหมาย เปลี่ยนหรือจำกัด ข้อกำหนดที่ปรากฏในเงื่อนไขนี้

เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ หากท่านใช้บริการเว็บไซต์นี้ต่อไป นั่นเป็นการแสดงว่าท่านยอมรับ นโยบายการใช้คุกกี้ของเรา