เรื่องราวของเรา

เรื่องราวของเรา ไม่ใช่เรื่องราวที่ "เกี่ยวกับเรา"

ในปี ค.ศ. 1938 นายแพทย์ เอ็ม. อาร์. ดี ฮาน เริ่มต้นจัดรายการวิทยุ ที่มีชื่อว่า ชั้นเรียนพระคัมภีร์ดีทรอยท์ (Detroit Bible Class) นับแต่นั้นเป็นต้นมา กลุ่มผู้รับฟังได้เพิ่มจำนวนขึ้นจากผู้สนใจฟังรายการวิทยุเพียงกลุ่มเล็กๆ กลายเป็นคนนับล้านที่ได้รับประโยชน์จากสื่อต่างของเราที่มีพื้นฐานจากพระคัมภีร์

ในช่วงเวลาที่ผ่านมา ชื่อของพันธกิจได้ปรับเปลี่ยนไป เพื่อให้บ่งชี้ถึงสื่อหลากหลายรูปแบบที่มีเราอยู่ ปัจจุบัน เราพบว่า ผู้คนจำนวนมากรู้จักเราผ่านทางหนังสือเฝ้าเดี่ยวที่ชื่อว่า Our Daily Bread ด้วยเหตุนี้ เราจึงเปลี่ยนชื่อขององค์กรเป็น Our Daily Bread Ministries เพื่อสื่อสารให้ชัดเจนยิ่งขึ้นถึงตัวตนของเรา แม้ว่าชื่อจะเปลี่ยนไป แต่เรายังมีจุดมุ่งหมายคงเดิม คือการนำข่าวสารเรื่องความรักของพระเจ้า ไปถึงชนทุกชาติทั่วโลก

เราเป็นองค์กรไม่แสวงกำไรที่ไม่ได้อิงกับนิกายใดๆ และมีเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครที่ทำงานในสำนักงานกว่า 35 แห่ง เพื่อกระจายสื่อกว่า 60 ล้านหน่วย ใน 150 ประเทศ ไม่ว่าจะเป็น รายการวิทยุโทรทัศน์ แผ่นดีวีดี รายการผ่านอินเตอร์เน็ต หนังสือ แอปพลิเคชั่นบนมือถือ หรือ เว็บไซต์ เราจัดเตรียมสื่อเหล่านี้ เพื่อช่วยให้ผู้คนเติบโตขึ้นในความสัมพันธ์กับพระเจ้า

แต่เกี่ยวข้องกับความสัตย์ซื่อของพระเจ้าและเกี่ยวกับคุณ

กว่า 75 ปี ที่เราได้เป็นพยานถึงความสัตย์ซื่อของพระเจ้าที่มีต่อจุดมุ่งหมายของพันธกิจ…

วิสัยทัศน์ของเรา

หากนิมิตนี้เป็นจริง จะมีพ่อที่เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับลูก สามีที่ให้เกียรติภรรยา และคนหนุ่มสาวที่มองดูอนาคตอย่างมีจุดหมาย เมื่อผู้ที่เชื่อในพระเจ้าเติบโตขึ้นเหมือนอย่างพระคริสต์ สังคมของเราก็ยิ่งจะมีคนที่มีความอิ่มใจ สามีภรรยาให้เกียรติกัน พ่อแม่ปฏิบัติต่อลูกอย่างเหมาะสม บ้านและคริสตจักรจะเป็น “ที่ปลอดภัย” สำหรับผู้คนที่มีปัญหา การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์จะมาแทนที่ความขมขื่นและเสียใจ

พันธกิจของเรา

พันธกิจของเรา คือการทำให้พระคัมภีร์ ซึ่งเป็นถ้อยคำแห่งสติปัญญา ที่เปลี่ยนแปลงชีวิตได้ ไปถึงคนทุกคน

ความสัมพันธ์ที่สำคัญที่สุดในชีวิตของเราทุกคน คือความสัมพันธ์กับพระเยซูคริสต์ เราจึงปรารถนาที่จะเห็นคนจากทุกชาติ ได้รู้จักพระองค์และมีความสัมพันธ์เป็นการส่วนตัวกับพระองค์ เราปรารถนาจะช่วยให้ทุกคนจำเริญขึ้นในความเชื่อ เป็นเหมือนพระคริสต์มากยิ่งขึ้น และแบ่งปันความจริงแห่งพระคำของพระเจ้าไปสู่ผู้อื่นด้วย