ขนาดตัวอักษร: ซูมเข้า

ชัยชนะเหนือความตาย!

มานาฯ เสียง

ภาพวาดเก่าแก่ภาพหนึ่งที่ผมเห็นเมื่อไม่นานมานี้ตรึงใจผม ชื่อของภาพคือ อนาส-ตาซิส แปลว่า “การฟื้นคืนชีวิต” ภาพแสดงถึงชัยชนะของพระเยซูเหนือความตายในรูปแบบ ที่น่าทึ่งมาก องค์พระเยซูเจ้าผู้ทรงเป็นขึ้นจากอุโมงค์ กำลังฉุดมืออาดัมและเอวาออกจากโลงมาสู่ชีวิตนิรันดร์ ความอัศจรรย์ของงานศิลปะชิ้นนี้คือการแสดงให้เห็นว่าความตายฝ่ายวิญญาณและฝ่ายร่างกาย ซึ่งเป็นผลจากการทำบาปของอาดัมและเอวาพลิกผันไปอย่างสิ้นเชิงโดยพระคริสต์ผู้ทรงฟื้นคืนชีวิต

ก่อนที่จะทรงสิ้นพระชนม์บนกางเขน พระเยซูได้ทรงทำนายถึงวันที่พระองค์จะทรงเรียกผู้เชื่อ สู่กายใหม่ที่มีศักดิ์ศรี “ใกล้จะถึงเวลาที่บรรดาผู้ที่อยู่ในอุโมงค์ฝังศพ จะได้ยินพระสุรเสียงของพระองค์และจะได้ออกมา” (ยอห์น 5:28-29)

เพราะพระคริสต์ทรงมีชัยชนะเหนือความตาย อุโมงค์ฝังศพจึงไม่ใช่จุดสุดท้าย เป็นธรรมดาที่เราโศกเศร้าและเสียใจเมื่อผู้ที่เรารักเสียชีวิต และต้องแยกจากกันแต่ผู้เชื่อจะไม่เศร้าเสียใจเหมือนคนที่ไม่มีความหวัง (1 เธสะโลนิกา 4:13) พยานหลักฐานของการฟื้นคืนพระชนม์ของพระเยซูคือ วันหนึ่งคริสเตียนทุกคนจะถูกรับไปจากหลุมฝังศพเพื่อสวมกายใหม่่ที่มีศักดิ์ศรี (1 โครินธ์ 15:42-44) แล้วเราจะได้ “อยู่กับองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นนิตย์” (1 เธสะโลนิกา 4:17) – HDF

พระเจ้าที่รัก ขอบพระคุณพระองค์ที่ทรงสละพระชนม์ของพระองค์เพื่อความบาปของเรา เพื่อเราจะมีชีวิตอยู่ เราขอบพระคุณเพราะพระองค์ทรงสิ้นพระชมน์และคืนพระชนม์ เราจึงมั่นใจได้ว่าวันหนึ่งเราจะได้อยู่กับพระองค์ในที่ที่ไม่มีความตายอีกต่อไป
เพราะพระคริสต์ทรงพระชนม์อยู่ เราจึงมีชีวิต
แบ่งปันให้เพื่อน "ชัยชนะเหนือความตาย!"

    ความเห็น


    6 − 5 =