Month: เมษายน 2020

ผู้ที่ให้ด้วยใจยินดี

หลายปีมาแล้ว ภรรยาของผมได้รับเงินคืนมาเล็กน้อยจากการซื้อของบางอย่าง เงินนี้ถูกส่งมาทางไปรษณีย์โดยที่เธอไม่ได้คาดหวังไว้ ในช่วงเวลาเดียวกัน เพื่อนคนหนึ่งได้เล่าถึงความจำเป็นของผู้หญิงในอีกประเทศที่มีหัวใจของการเป็นผู้ประกอบการ พวกเธอพยายามพัฒนาตัวเองผ่านการศึกษาและการทำธุรกิจ แต่อุปสรรคแรกที่พวกเธอพบเหมือนในหลายกรณีก็คือเรื่องการเงิน

ภรรยาผมจึงนำเงินก้อนนี้มาทำเป็นเงินกู้ขนาดเล็กในพันธกิจช่วยเหลือผู้หญิงกลุ่มนี้ เมื่อได้รับชำระเงินกู้ เธอก็ให้กู้ต่อไปเรื่อยๆถึง 27 ครั้ง ภรรยาของผมมีความสุขกับหลายสิ่งแต่ไม่เคยมีรอยยิ้มไหนกว้างเหมือนกับตอนที่เธอได้ฟังความก้าวหน้าในชีวิตของผู้หญิงกลุ่มนี้ที่เธอไม่เคยพบเจอ

เรามักจะได้ยินการเน้นย้ำถึงคำว่าผู้ให้ในวลี “พระเจ้าทรงรักคนนั้นที่ให้ด้วยใจยินดี” (2 คร.9:7) ซึ่งเป็นสิ่งที่ถูกต้อง แต่การให้ของเราต้องมีความเจาะจงมากกว่านั้น ต้องไม่ใช่การกระทำที่ “ลังเล หรือ ถูกบังคับ” และเราไม่ได้ถูกเรียกให้หว่าน “เพียงเล็กน้อย” (ข้อ 6-7) การให้ของเราต้องทำด้วย “ใจยินดี” แม้เราแต่ละคนจะมีการให้ที่แตกต่างกัน แต่ใบหน้าของเราคือหลักฐานที่บ่งบอกถึงความยินดี

อธิษฐานอย่างพระเยซู

ทุกเหรียญมี 2 ด้าน ด้านหน้าเรียกว่า “หัว” ซึ่งมักเป็นรูปศีรษะผู้นำรัฐ มาตั้งแต่ยุคโรมัน ด้านหลังเรียกว่า “หาง” (ก้อย) ซึ่งอาจมาจากเหรียญสิบเพนนีของอังกฤษที่มีรูปสิงโตยกหาง

คำอธิษฐานของพระคริสต์ในสวนเกทเสมนีก็มีสองด้านเหมือนกับเหรียญ ในคืนก่อนจะสิ้นพระชนม์คือช่วงเวลามืดมิดที่สุดในชีวิตของพระองค์ พระเยซูอธิษฐานว่า “พระบิดาเจ้าข้า ถ้าพระองค์พอพระทัย ขอให้ถ้วยนี้เลื่อนพ้นไปจากข้าพระองค์เถิด แต่อย่างไรก็ดีอย่าให้เป็นไปตามใจข้าพระองค์ แต่ให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์เถิด” (ลก.22:42) เมื่อพระคริสต์ตรัสว่า “ขอให้ถ้วยนี้เลื่อนพ้นไป” นั่นเป็นคำอธิษฐานที่ตรงไปตรงมาจริงๆ พระองค์เปิดเผยความปรารถนาส่วนตัว “นี่คือสิ่งที่ตัวเองต้องการ”

แล้วพระเยซูทรงพลิกเหรียญ อธิษฐานว่า “อย่าให้เป็นไปตามใจข้าพระองค์” นั่นคือด้านของการละทิ้ง การละทิ้งตัวเองเริ่มได้ง่ายๆโดยพูดว่า “แล้วพระองค์ประสงค์สิ่งใด พระเจ้าข้า”

คำอธิษฐานสองด้านถูกกล่าวถึงในมัทธิว 26, มาระโก 14 และยอห์น 18 พระเยซูอธิษฐานทั้งสองด้าน ระหว่างขอให้ถ้วยนี้เลื่อนพ้นไป (เราต้องการ) และอย่าให้เป็นไปตามใจข้าพระองค์ (พระเจ้าต้องการ)

สองด้านของพระเยซู สองด้านของคำอธิษฐาน