ในวันแต่งงาน ผมและมาร์ตี้ได้ให้คำปฏิญาณว่าจะสัตย์ซื่อต่อกันไม่ว่าจะ “ยามทุกข์หรือยามสุข เจ็บป่วยหรือสุขสบาย มั่งมีหรือยากจน” อาจฟังดูแปลกที่เราพูดถึงความทุกข์ ความเจ็บป่วย และความยากจนในวันที่น่ายินดี แต่ก็เป็นการตอกย้ำถึงความจริงของชีวิตที่ว่า ช่วงเวลา “ความทุกข์” มักเกิดขึ้นบ่อยๆ

ดังนั้น เราต้องทำอย่างไรเมื่อเผชิญความทุกข์ เปาโลวิงวอนเราในนามของพระคริสต์ให้ “ขอบพระคุณในทุกกรณี” (1 ธส.5:18) อาจฟังดูยาก แต่พระเจ้าทรงมีเหตุผลที่ดีที่หนุนใจเราให้มีจิตใจที่ขอบพระคุณ จิตใจที่กตัญญูมีพื้นฐานอยู่บนความจริงที่ว่า พระเจ้า “ประเสริฐ” และ “ความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงเป็นนิตย์” (สดด.118:1) พระองค์ทรงอยู่กับเราและเสริมกำลังเราในยามที่เผชิญปัญหา (ฮบ.13:5-6) โดยความรักพระองค์ทรงใช้บททดสอบเพื่อพัฒนาลักษณะนิสัยของเราให้เป็นเหมือนพระองค์มากขึ้น (รม.5:3-4)

เมื่อชีวิตของเราต้องเจอความยากลำบาก การเลือกที่จะขอบพระคุณช่วยให้เราจดจ่อที่ความประเสริฐของพระเจ้าและมีกำลังที่จะผ่านช่วงเวลาการต่อสู้นั้นไปได้ เราร้องพร้อมๆ กับผู้เขียนสดุดีได้ว่า “จงโมทนาขอบพระคุณพระเจ้าเพราะพระองค์ประเสริฐ เพราะความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงเป็นนิตย์” (สดด.118:29)