ต้นสนซีคัวญ่าเป็นสายพันธุ์หนึ่งในไม้เนื้อแดงสามสายพันธุ์ที่มีขนาดใหญ่และทนทานที่สุดในโลก มันสูงได้ถึง 91 เมตร หนักกว่า 1.1 ล้านกิโลกรัม และมีอายุถึง 3,000 ปี ต้นซีคัวญ่าที่ยิ่งใหญ่มีขนาดมหึมาและอายุยืนยาวได้เพราะสิ่งที่อยู่ใต้ผิวดิน รากที่หยั่งลึก 3-4 เมตรและแผ่กว้างกว่า 4,000 ตารางเมตรช่วยยึดต้นไม้ที่สูงและหนักไว้อย่างมั่นคง

 

แต่ระบบรากที่แผ่กว้างของไม้เนื้อแดงยังถือว่าเล็กน้อยเมื่อเทียบกับประวัติศาสตร์ชาติ ศาสนา และความคาดหวังที่เป็นรากอันแน่นหนาที่ยึดอยู่กับชีวิตของพระเยซู ครั้งหนึ่งพระองค์ตรัสกับกลุ่มผู้นำศาสนาว่าพระคัมภีร์ที่พวกเขารักและเชื่อฟังนั้นกล่าวถึงพระองค์ (ยน.5:39) ในธรรมศาลาเมืองนาซาเร็ธ พระองค์ทรงคลี่ม้วนหนังสืออิสยาห์ออกและอ่านข้อความที่กล่าวถึงพระเมสสิยาห์ แล้วตรัสว่า “คัมภีร์ตอนนี้ที่ท่านได้ยินกับหูของท่านก็สำเร็จในวันนี้แล้ว” (ลก.4:21)

ต่อมาภายหลังการฟื้นคืนพระชนม์ พระเยซูทรงช่วยให้สาวกเข้าใจถ้อยคำของโมเสส และบรรดาผู้เผยพระวจนะ และแม้แต่บทเพลงสดุดีที่บันทึกว่าพระองค์ทรงจำเป็นต้องทนทรมาน สิ้นพระชนม์และเป็นขึ้นจากตาย (ลก.24:46)

ถือเป็นพระคุณและความงดงามที่ได้เห็นพระเยซูหยั่งรากในประวัติศาสตร์และพระวจนะ และได้เห็นว่าชีวิตของเราฝังแน่นอยู่ในความต้องการพระเจ้า