• เราว่าเชื่อในพระคัมภีร์พันธสัญญาเดิมและพันธสัญญาใหม่ได้รับการดลใจจากพระเจ้า ไม่มีข้อผิดพลาดในต้นฉบับ ได้รับการเติมเต็มในพระคริสต์และเป็นการเปิดเผยเรื่องการทรงสร้าง การล้มลงในความบาป การไถ่และการกลับคืนดีกับพระเจ้า
  • เราเชื่อในพระเจ้าองค์ตรีเอกานุภาพ คือ พระบิดา พระบุตร และพระวิญญาณบริสุทธิ์
  • เราเชื่อว่าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นพระเจ้าสมบูรณ์และเป็นมนุษย์สมบูรณ์ เป็นพระบุตรองค์เดียวของพระเจ้า และเป็นการเปิดเผยอันสมบูรณ์ถึงองค์พระบิดา
  • เราเชื่อว่าพระเยซูทรงบังเกิดจากหญิงพรหมจารี ปราศจากบาป ทรงสละพระชนม์ ทรงคืนพระชนม์ฝ่ายร่ายกาย และเสด็จไปหาพระบิดา และจะทรงเสด็จกลับมาด้วยชัยชนะ
  • เราเชื่อว่า ด้วยผลลัพธ์ของการล้มลงในความบาป เราจําเป็นต้องได้รับความรอดจากความบาปและความตายนิรันดร์ พระเจ้าทรงพระคุณได้จัดเตรียมความรอดผ่านองค์พระเยซูผู้ทรงเป็นผู้เดียวที่จะช่วยผู้ที่กลับใจจากบาป และไว้วางใจในพระองค์ได้
  • เราเชื่อว่าโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ทําให้เราสารภาพความบาป และได้รับการทรงนํา ผ่านการกลับใจใหม่และการบังเกิดใหม่ เข้าสู่ครอบครัวของพระเจ้าเพื่อดําเนินชีวิตและเติบโตขึ้นเป็นเหมือนพระคริสต์ไว้วางใจพระเจ้า และรักผู้อื่น
  • เราเชื่อในคริสตจักรเดียว ที่สําแดงผ่านครอบครัวของพระเจ้าในท้องถิ่น รวมกันเข้าเป็นบรรดาผู้เชื่อในพระคริสต์และได้รับมอบหมายให้สร้างสาวกจากบรรดาประชาชาติ
  • เราเชื่อในการเสด็จกลับมาขององค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา ผู้ทรงนํามาซึ่งความสมบูรณ์ของแผ่นดินของพระองค์นํามาซึ่งการพิพากษาผู้ที่เป็นอยู่และผู้ที่ตายไปแล้ว และนําสันติสุขและความชื่นชมยินดีของสิ่งที่พระองค์ทรงสร้าง
เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ หากท่านใช้บริการเว็บไซต์นี้ต่อไป นั่นเป็นการแสดงว่าท่านยอมรับ นโยบายการใช้คุกกี้ของเรา