พันธกิจและนิมิต

เพื่อนำคนทุกชาติ ทุกภาษามาถึงความเชื่อในพระคริสต์ ช่วยให้เติบโตขึ้นเหมือนอย่างพระคริสต์ และเป็นสมาชิกที่เข้มแข็งของคริสตจักรท้องถิ่น ด้วยการสอนพระวจนะของพระเจ้าผ่านสื่อเสียง ภาพ สิ่งพิมพ์ อีเลคโทรนิค และสื่อทางไปรษณีย์

หากนิมิตนี้เป็นจริง จะมีพ่อที่เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับลูก สามีที่ให้เกียรติภรรยา และคนหนุ่มสาวที่มองดูอนาคตอย่างมีจุดหมาย เมื่อผู้ที่เชื่อในพระเจ้าเติบโตขึ้นเหมือนอย่างพระคริสต์ สังคมของเราก็ยิ่งจะมีคนที่มีความอิ่มใจ สามีภรรยาให้เกียรติกัน พ่อแม่ปฏิบัติต่อลูกอย่างเหมาะสม บ้านและคริสตจักรจะเป็น “ที่ปลอดภัย” สำหรับผู้คนที่มีปัญหา การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์จะมาแทนที่ความขมขื่นและเสียใจ