บทนำ

ตลอดเวลาที่ผ่านมา พันธกิจอาร์บีซีได้สอนพระวจนะของพระเจ้า เพื่อนำผู้คนทุกชาติให้มีความเชื่อส่วนตัวและเติบโตขึ้นในพระเยซูคริสต์ เราจึงได้จัดทำเว็บไซท์นี้ขึ้นเพื่อเป็นช่องทางที่ทำให้เราสามารถบรรลุเป้าหมายของเราได้มากยิ่งขึ้น

เราปรารถนาที่จะเข้าถึงผู้คนที่หลากหลาย ได้แก่ ศิษยาภิบาล ที่ปรึกษา ฆราวาส สถานีวิทยุโทรทัศน์ เรือนจำ โรงเรียน องค์กรธุรกิจ ด้วยสื่อต่างๆ ของเรา เพื่อช่วยให้คนเหล่านั้นสามารถส่องสว่างด้วยการนำพระกิตติคุณไปสู่สังคมได้ตามพระมหาบัญชาของพระเยซู

ตลอดระยะเวลานับตั้งแต่พันธกิจอาร์บีซีได้ก่อตั้งขึ้น พระเจ้าทรงอวยพระพรเราอย่างมากมายเกินจะนับได้ ให้เรางานของเราเติบโตและมีผู้ที่ร่วมนิมิตและเป้าหมายกับเราเพิ่มขึ้น

เราขอเชื้อเชิญคุณให้ติดต่อสื่อสารกับเรา ถามคำถาม ให้ความเห็น หรือติดต่อขอสื่อของเราได้ผ่านช่องทางนี้ ขอบคุณพระเจ้าที่ทรงให้พันธกิจอาร์บีซีมีส่วนในชีวิตคริสเตียนของท่าน