หลักข้อเชื่อ

พระเจ้าองค์ตรีเอกานุภาพ คือ พระบิดา พระบุตร และพระวิญญาณบริสุทธิ์

การดลใจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้เขียนพระคัมภีร์ โดยพระคัมภีร์ตลอดทั้งเล่มเป็นการเปิดเผยที่พระเจ้ากระทำต่อมนุษย์ ซึ่งไม่มีข้อบกพร่องใดๆ เลย

ความเป็นพระเจ้า การบังเกิดจากหญิงพรหมจารี ความเป็นมนุษย์ที่ปราศจากบาป การตายแทน พระโลหิตชำระ การคืนพระชนม์ฝ่ายร่ายกาย และการเสด็จสูสวรรค์ขององค์พระเยซูคริสต์

ความรอดโดยความเชื่อในพระคริสต์เพียงอย่างเดียว มิใช่โดยการกระทำ และโดยพระคุณเท่านั้น

ความจำเป็นที่งานที่ทำ จะต้องแสดงถึงการสำนึกพระคุณของพระเจ้า และการดำเนินชีวิตที่สำแดงให้เห็นฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าในการเปลี่ยนแปลงชีวิต

การฟื้นคืนชีพฝ่ายกาย ซึ่งเป็นศักดิ์ศรีนิรันดร์ในแผ่นดินสวรรค์สำหรับบรรดาผู้เชื่อ และการลงโทษชั่วนิรันดร์ในนรกสำหรับบรรดาผู้ที่ไม่เชื่อ

คริสตจักรแท้คริสตจักรเดียวคือพระกายของพระคริสต์ ซึ่งประกอบด้วยผู้เชื่อ โดยไม่แบ่งเชื้อชาติหรือฐานะทางสังคม

การเชื่อฟังพระมหาบัญชาขององค์พระเยซูเป็นเจ้า ในการนำผู้คนทุกชาติมาเชื่อในพระคริสต์ และเติบโตขึ้นเป็นเหมือนพระองค์

ความจำเป็นของการเติบโตฝ่ายวิญญาณผ่านการศึกษาพระคัมภีร์ การอธิษฐาน การเป็นพยาน และการมีส่วนใน คริสตจักรที่เชื่อในพระคัมภีร์

ความชื่นชมยินดีที่จะเกิดขึ้นแก่คริสตจักร และการเสด็จกลับมาของพระคริสต์พระองค์เอง เพื่อสถาปนาอาณาจักรของพระองค์บนแผ่นดินโลก