พันธกิจของเรา คือการทำให้พระคัมภีร์ ซึ่งเป็นถ้อยคำแห่งสติปัญญา ที่เปลี่ยนแปลงชีวิตได้ ไปถึงคนทุกคน

ความสัมพันธ์ที่สำคัญที่สุดในชีวิตของเราทุกคน คือความสัมพันธ์กับพระเยซูคริสต์ เราจึงปรารถนาที่จะเห็นคนจากทุกชาติ ได้รู้จักพระองค์และมีความสัมพันธ์เป็นการส่วนตัวกับพระองค์ เราปรารถนาจะช่วยให้ทุกคนจำเริญขึ้นในความเชื่อ เป็นเหมือนพระคริสต์มากยิ่งขึ้น และแบ่งปันความจริงแห่งพระคำของพระเจ้าไปสู่ผู้อื่นด้วย