อดอล์ฟ ฮิตเลอร์เชื่อว่าการโกหกครั้งใหญ่มีพลังมากกว่าการโกหกเล็กๆ และน่าเศร้าที่เขาพิสูจน์ทฤษฎีของเขาได้สำเร็จ ในช่วงต้นของอาชีพทางการเมือง เขาอ้างว่าตนพอใจที่จะสนับสนุนความปรารถนาของผู้อื่น เมื่อเข้ามามีอำนาจ เขาบอกว่าพรรคของเขาไม่ได้มีเจตนาจะกดขี่ข่มเหงใคร ต่อมาเขาใช้สื่อสร้างภาพว่าตนเป็นตัวแทนของความเป็นพ่อและเป็นผู้นำด้านศีลธรรม

ซาตานใช้คำโกหกเพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจในชีวิตของเรา เมื่อใดก็ตามที่เป็นไปได้มันจะกระตุ้นให้เกิดความกลัว ความโกรธและความสิ้นหวัง เพราะ “มันเป็นผู้มุสาและเป็นพ่อของการมุสา” (ยน.8:44) ซาตานพูดความจริงไม่ได้ ดังที่พระเยซูตรัส มันไม่มีความจริงใดๆอยู่ในตัวเลย

และนี่คือคำโกหกบางอย่างของศัตรู ข้อแรก คำอธิษฐานของเราไม่สำคัญซึ่งไม่จริงเลย พระคัมภีร์กล่าวว่า “คำอธิษฐานของผู้ชอบธรรมนั้นมีพลังทำให้เกิดผล” (ยก.5:16) ข้อสอง เมื่อมีปัญหา เราไม่มีทางออก ผิดอีกแล้ว “พระเจ้าทรงกระทำให้สำเร็จได้ทุกสิ่ง” (มก.10:27) และ “พระองค์จะทรงโปรดให้ท่านมีทางที่จะหลีกเลี่ยงได้ด้วย” (1 คร.10:13) ข้อสาม พระเจ้าไม่รักเรา นี่เป็นคำโกหก ไม่มีสิ่งใดกระทำให้ “เราทั้งหลายขาดจากความรักของพระเจ้า” ซึ่งมีอยู่ในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราได้ (รม.8:38-39)

ความจริงของพระเจ้ามีอำนาจมากกว่าคำโกหก ถ้าเราเชื่อฟังคำสอนของพระเยซูด้วยกำลังที่มาจากพระองค์ เราจะ “รู้จักสัจจะ” จะปฏิเสธสิ่งที่เป็นคำโกหก และ “สัจจะจะทำให้ท่านทั้งหลายเป็นไท” (ยน.8:31-32)