ในวัยเด็กเทนนี่รู้สึกไม่มั่นคง เขาแสวงหาการยอมรับจากพ่อแต่ก็ไม่เคยได้รับ ดูเหมือนทุกสิ่งที่เขาทำทั้งที่โรงเรียนและที่บ้านไม่เคยดีพอ แม้เข้าสู่วัยผู้ใหญ่ ความไม่มั่นคงนี้ก็ยังอยู่ เขายังคงสงสัยว่า ฉันดีพอหรือยัง

เมื่อเทนนี่ต้อนรับพระเยซูเป็นพระผู้ช่วยให้รอดเขาจึงได้พบความมั่นคงและการยอมรับที่โหยหามานาน เขาได้เรียนรู้ว่าพระเจ้าผู้ทรงสร้างเขานั้น ทรงรักและหวงแหนเขาในฐานะบุตรชายของพระองค์ ในที่สุดเทนนี่ก็สามารถดำเนินชีวิตด้วยความมั่นใจว่าเขามีคุณค่าและเป็นที่ชื่นชมอย่างแท้จริง

ในอิสยาห์ 43:1-4 พระเจ้าตรัสกับประชากรที่พระองค์ทรงเลือกว่า พระองค์ทรงสร้างพวกเขาและจะทรงใช้ฤทธานุภาพและความรักเพื่อไถ่พวกเขา พระองค์ตรัสว่า “เพราะว่าเจ้าประเสริฐในสายตาของเราและได้รับเกียรติ” พระองค์จะทรงทำเพื่อพวกเขา เพราะพระองค์รักพวกเขา (ข้อ 4)

คุณค่าที่พระเจ้าประทานแก่ผู้ที่พระองค์รักไม่ได้มาจากสิ่งที่เราทำ แต่มาจากความจริงอันเรียบง่ายและทรงพลังที่ว่าพระองค์ทรงเลือกเราให้เป็นของพระองค์

ข้อความในอิสยาห์ 43 ไม่เพียงมอบความมั่นคงอันยิ่งใหญ่แก่เทนนี่ แต่ยังเสริมกำลังเขาให้มีความมั่นใจในการทำทุกงานที่ได้รับมอบหมายให้ดีที่สุดเพื่อพระเจ้า วันนี้เขาเป็นศิษยาภิบาลที่ทำทุกสิ่งเท่าที่จะทำได้เพื่อหนุนใจผู้อื่นด้วยความจริงที่ให้ชีวิต นั้นคือเราได้รับการยอมรับและรับรองในพระเยซู ในวันนี้ให้เราดำเนินชีวิตอย่างมั่นใจในความจริงนี้