ที่ป่าสงวนแห่งชาติมัลเฮียร์ในรัฐโอเรกอน มีเห็ดราซึ่งเป็นที่รู้จักกันในชื่อเห็ดน้ำผึ้งกระจายอยู่ตามรากของต้นไม้บนพื้นที่ราว 9 ตร.กม. ทำให้มันเป็นสิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่ที่สุดที่ถูกค้นพบ มัน “ถักทอกลุ่มเส้นใยสีดำ” ตามป่ามากว่าสองพันปี มันฆ่าต้นไม้มากขึ้นเมื่อแพร่กระจาย กลุ่มเส้นใยที่เรียกว่า “ไรโซมอร์ฟ” เจาะลึกลงไปในดินถึงสิบฟุต แม้สิ่งมีชีวิตนี้จะมีขนาดใหญ่มาก แต่มันเริ่มต้นจากสปอร์เล็กๆเพียงสปอร์เดียว!

พระคัมภีร์บอกเราถึงการไม่เชื่อฟังครั้งเดียวที่ทำให้เกิดการพิพากษาโทษเป็นวงกว้างและการเชื่อฟังเพียงครั้งเดียวที่ลบล้างทุกสิ่ง เปาโลพูดถึงสองคนที่ตรงข้ามกัน คืออาดัมและพระเยซู (รม.5:14-15) บาปของอาดัมนำการพิพากษาและความตายไปถึง “มวลมนุษย์ทุกคน” (ข้อ 12) เพราะการไม่เชื่อฟังเพียงครั้งเดียว ทุกคนกลายเป็นคนบาปและถูกตัดสินต่อหน้าพระเจ้า (ข้อ 17) แต่พระองค์มีวิธีจัดการกับปัญหาบาปของมนุษย์ โดยการกระทำอันชอบธรรมของพระเยซูบนกางเขน พระเจ้าได้ทรงเตรียมชีวิตนิรันดร์และสิทธิ์ที่จะยืนต่อหน้าพระองค์ การกระทำแห่งความรักและเชื่อฟังของพระคริสต์มีฤทธิ์อำนาจมากพอที่จะชนะการไม่เชื่อฟังของอาดัมเพียงครั้งเดียว ทำให้เกิด “ชีวิตเพื่อคนทั้งปวง” (ข้อ 18)

โดยการสิ้นพระชนม์บนกางเขน พระเยซูได้ทรงมอบชีวิตนิรันดร์แก่ทุกคนที่เชื่อในพระองค์ ถ้าคุณยังไม่ได้รับการอภัยและความรอด ขอให้คุณตอบรับในวันนี้ ถ้าคุณเป็นผู้เชื่อแล้ว จงสรรเสริญพระองค์ในการกระทำอันยิ่งใหญ่แห่งความรักของพระองค์!