หลายปีก่อนผมสมัครงานกับองค์กรคริสเตียนแห่งหนึ่ง และได้รับทราบถึงรายการของกฎระเบียบข้อห้ามเกี่ยวกับการใช้แอลกอฮอล์ ยาสูบ และความบันเทิงบางประเภท “เราคาดหวังพฤติกรรมแบบคริสเตียนจากพนักงานของเรา” นั่นคือคำอธิบาย ผมควรจะเห็นด้วยกับรายการนี้เพราะผมไม่ได้ทำสิ่งเหล่านี้อยู่แล้วด้วยเหตุผลที่ไม่เกี่ยวกับความเชื่อที่ผมมี แต่ด้านที่ชอบโต้แย้งของผมคิดว่า ทำไมพวกเขาไม่มีกฎห้ามหยิ่งผยอง เย็นชา หยาบคาย เพิกเฉยฝ่ายวิญญาณ และชอบจับผิด สิ่งเหล่านี้ไม่ได้ถูกกล่าวถึงเลย

การติดตามพระเยซูไม่สามารถกำหนดได้ด้วยกฎเกณฑ์ เพราะเป็นคุณภาพชีวิตที่ละเอียดอ่อนซึ่งยากที่จะบอกด้วยปริมาณมากน้อย แต่สามารถบรรยายได้ดีที่สุดด้วยคำว่า “งดงาม”

คำเทศนาเรื่องผู้เป็นสุขในมัทธิว 5:3-10 สรุปความงดงามนั้นว่า ผู้ที่ดำรงอยู่และพึ่งพาพระวิญญาณของพระเยซูคือผู้ที่มีใจถ่อมและไม่อวดตัว พวกเขาเข้าใจในความทุกข์ของผู้อื่นอย่างลึกซึ้ง พวกเขาสุภาพและมีใจกรุณา พวกเขาแสวงหาความดีในตัวเองและผู้อื่น พวกเขามีเมตตาต่อผู้ที่ทนทุกข์และล้มเหลว พวกเขามุ่งมั่นจดจ่อที่พระเยซูผู้เดียว พวกเขามีสันติสุขและส่งต่อสันติภาพเป็นมรดก พวกเขาทำดีต่อผู้ที่ข่มเหงพวกเขา โดยตอบแทนความชั่วด้วยความดี และพวกเขาคือ ผู้เป็นสุข คำนี้มีความหมายที่เล็งถึง “ความสุข” อันลึกซึ้งที่สุด

ชีวิตเช่นนี้จะดึงดูดความสนใจของผู้อื่นและจะเป็นชีวิตของผู้ที่มาหาพระเยซูและทูลขอต่อพระองค์