ซึนโดกุ คือสิ่งที่ฉันต้องการเสมอ คำภาษาญี่ปุ่นนี้หมายถึงกองหนังสือข้างเตียงที่รอการอ่าน หนังสือทำให้เราได้เรียนรู้หรือหลีกหนีไปยังเวลาหรือสถานที่อื่นได้ และฉันเฝ้าคอยที่จะได้รับความสุขและความเข้าใจลึกซึ้งจากการอ่านหนังสือ กองหนังสือจึงอยู่ข้างเตียงฉันเสมอ

ความคิดที่ว่าการอ่านทำให้เราเพลิดเพลินและได้ประโยชน์นั้น เป็นจริงยิ่งกว่าเมื่อพูดถึงพระคริสตธรรมคัมภีร์ที่เป็นสุดยอดหนังสือ พระเจ้าให้โยชูวาใช้เวลากับพระวจนะเมื่อท่านรับการเจิมเป็นผู้นำคนใหม่ของอิสราเอล และรับหน้าที่นำพวกเขาเข้าสู่ดินแดนแห่งพระสัญญา (ยชว.1:8)

พระเจ้ารู้ว่ามีความยากลำบากรออยู่ จึงให้ความมั่นใจกับโยชูวาว่า “เราจะอยู่กับเจ้า” (ข้อ 5) ความช่วยเหลือส่วนหนึ่งจะมาเมื่อโยชูวาเชื่อฟังพระบัญชา พระเจ้าจึงตรัสว่า “อย่าให้หนังสือธรรมบัญญัตินี้ห่างเหินไปจากปากของเจ้า แต่เจ้าจงตรึกตรองตามนั้นทั้งกลางวันและกลางคืน เพื่อเจ้าจะได้ระวังที่จะกระทำตามข้อความที่เขียนไว้นั้นทุกประการ” (ข้อ 8) แม้โยชูวาจะมีหนังสือธรรมบัญญัติแล้ว แต่ท่านต้องหมั่นศึกษาเพื่อจะมีสติปัญญาและเข้าใจว่าพระเจ้าเป็นผู้ใดและทรงมีน้ำพระทัยอย่างไรเพื่อคนของพระองค์

วันนี้คุณต้องการคำชี้แนะ ความจริง หรือกำลังใจหรือไม่ ขณะที่เราใช้เวลาอ่าน เชื่อฟัง และรับการบำรุงเลี้ยงผ่านทางพระวจนะ เราสามารถเพลิดเพลินอย่างในพระวจนะตอนนั้นได้ด้วยเช่นกัน (2 ทธ.3:16)