ในปี 1979 ดร. กาเบรียล บาร์เคย์ และทีมงานพบหนังสือม้วนสองม้วนที่ทำด้วยเงินในสุสานนอกเมืองเก่ากรุงเยรูซาเล็ม ในปี 2004 หลังจากศึกษาวิจัยอย่างถี่ถ้วนถึง 25 ปี นักวิชาการยืนยันว่าหนังสือนี้เป็นเนื้อหาพระคัมภีร์ฉบับเก่าแก่ที่สุดที่เคยมีมา และถูกฝังไว้ในปี 600 ก่อนคริสตศักราช ที่ฉันประทับใจเป็นพิเศษคือเนื้อหาของหนังสือม้วน ซึ่งเป็นคำอวยพรที่พระเจ้าให้ปุโรหิตกล่าวแก่ประชากรของพระองค์ว่า “ขอพระเจ้าทรงอำนวยพระพรแก่ท่าน และพิทักษ์รักษาท่าน ขอพระเจ้าทรงให้พระพักตร์ของพระองค์ทอแสงแก่ท่าน” (กดว.6:24-25)

นี่เป็นคำอวยพรที่พระเจ้าสำแดง (ผ่านทางโมเสส) ให้อาโรนและบุตรชายรู้จักการอวยพรประชาชนในพระนามพระองค์ เหล่าผู้นำต้องท่องจำถ้อยคำเหล่านี้ตามแบบที่พระเจ้าประทาน เป็นการกล่าวแก่ประชาชนตรงตามที่พระเจ้าประสงค์ ถ้อยคำเหล่านี้เน้นว่าพระเจ้าคือผู้ที่อวยพร เพราะกล่าวว่า “องค์พระผู้เป็นเจ้า” ถึงสามครั้ง และคำว่า “ท่าน” หกครั้ง ซึ่งสะท้อนว่าพระเจ้าต้องการให้ประชากรของพระองค์รับความรักและความโปรดปรานของพระองค์มาก

ต้นฉบับพระคัมภีร์เก่าแก่ที่สุด บอกเราว่าพระเจ้าปรารถนาที่จะอวยพร เป็นการย้ำเตือนถึงความรักอันไม่จำกัดของพระเจ้าและทรงต้องการสร้างความสัมพันธ์กับเรา วันนี้หากคุณรู้สึกห่างไกลพระเจ้า จงยึดพระสัญญาในถ้อยคำโบราณนี้ไว้ให้มั่น ขอพระเจ้าอวยพรคุณ ขอพระเจ้าพิทักษ์รักษาคุณ – ABP