ฉันวางหลังมือที่หน้าผากแล้วถอนหายใจ “ฉันไม่รู้จะทำให้สำเร็จทั้งหมดได้อย่างไร” เสียงของเพื่อนฉันดังมาทางโทรศัพท์ว่า “เธอต้องเชื่อบ้างว่าตัวเองทำได้ เธอทำตั้งหลายอย่าง” แล้วเขาก็พูดถึงสิ่งที่ฉันพยายามทำ มีทั้งดูแลสุขภาพ ทำงาน เรียนปริญญาโท เขียนหนังสือ และร่วมศึกษาพระคัมภีร์ ฉันต้องการทำทุกสิ่งเพื่อพระเจ้า แต่กลับใส่ใจว่าตัวเองทำอะไรมากกว่าทำอย่างไร หรือฉันอาจพยายามทำหลายอย่างเกินไป

เปาโลเตือนคริสตจักรในเมืองโคโลสีว่า พวกเขาควรจะใช้ชีวิตในวิถีทางที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้า ในท้ายที่สุดสิ่งที่พวกเขามุ่งกระทำในแต่ละวันไม่สำคัญเท่ากับพวกเขาทำอย่างไร พวกเขาต้องทำงานด้วย “ใจเมตตา ใจกรุณา ใจถ่อม ใจสุภาพอ่อนโยน ใจอดทน” (คส.3:12) จงให้อภัยกัน และเหนือสิ่งอื่นใดให้รักกันและกัน (ข้อ 13-14) และ “ทำทุกสิ่งในนามของพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้า” (ข้อ 17) งานของพวกเขาจะต้องไม่แยกกันกับการดำเนินชีวิตเหมือนพระคริสต์

สิ่งที่เราทำก็สำคัญ แต่ที่สำคัญยิ่งกว่าคือ เราทำอย่างไร เพราะอะไร และเพื่อใคร ในแต่ละวันเราเลือกได้ว่าจะทำงานแบบมีความเครียด หรือทำแบบที่พระเจ้าได้รับเกียรติและแสวงหาความหมายที่พระเยซูทรงเพิ่มเติมให้กับการงานของเรา เมื่อเราทำเพื่อให้พระเจ้าได้รับเกียรติ เราจะพบความพึงพอใจ – JS