ก่อนมาเชื่อพระเยซู ฉันเคยได้ยินพระกิตติคุณแต่ไม่เห็นด้วยเรื่องความเป็นพระเจ้าของพระองค์ พระองค์จะยกโทษบาปได้อย่างไร ในเมื่อพระคัมภีร์บอกว่ามีเพียงพระเจ้าเท่านั้นที่ยกบาปได้ ฉันไม่ใช่คนเดียวที่รู้สึกเช่นนั้น เจ. ไอ. แพคเกอร์เขียนไว้ในหนังสือชื่อ รู้จักพระเจ้า ว่าสำหรับคนที่ไม่เชื่อ “คำอ้างที่ไม่น่าเชื่อที่สุดคือ ข้อที่ว่าพระเยซูชาวนาซาเร็ธเป็นพระเจ้าในร่างมนุษย์…เป็นมนุษย์แท้ และทรงเป็นพระเจ้าแท้” นี่คือความจริงที่ว่าเราได้รับการช่วยให้รอด

เมื่อเปาโลกล่าวว่าพระคริสต์ทรงเป็น “พระฉายของพระเจ้า” ท่านสื่อว่า พระเยซูทรงเป็นพระเจ้าอย่างสมบูรณ์ ทรงเป็นพระผู้สร้างและผู้ดูแลรักษาสิ่งสารพัดในสวรรค์และโลก แต่ก็ทรงเป็นมนุษย์อย่างสมบูรณ์ด้วย (คส.1:15-17) และด้วยความจริงนี้ เราจึงมั่นใจได้ว่า โดยการสิ้นพระชนม์และการทรงเป็นขึ้นจากตาย พระองค์มิได้ทรงแบกรับผลของบาปของเราทั้งหลายเท่านั้น แต่ยังทรงฟื้นฟูความเป็นมนุษย์ เพื่อที่เราและสิ่งที่ทรงสร้างทั้งสิ้นจะได้กลับคืนดีกับพระเจ้า (ข้อ 20-22)

โดยการกระทำที่กอปรด้วยความรักอันอัศจรรย์นี้ พระเจ้าพระบิดาทรงเปิดเผยพระองค์เองผ่านทางพระวจนะ โดยฤทธิ์เดชของพระเจ้า พระวิญญาณบริสุทธิ์ และผ่านทางชีวิตของพระเจ้าพระบุตร ผู้ที่เชื่อในพระเยซูจะได้รับความรอดเพราะพระองค์คืออิมมานูเอล พระเจ้าทรงอยู่กับเรา ฮาเลลูยา