โรงแรมแบบชาวโรมันสมัยพระเยซูคริสต์มีชื่อเสียงไม่ค่อยดีนัก ครูสอนศาสนายิวจึงไม่อนุญาตให้ฝากแม้กระทั่งวัวไว้ที่โรงแรม เมื่อสถานการณ์ไม่ดีอย่างนั้น คริสเตียนที่เดินทางในสมัยนั้นจึงมักจะไปพักที่บ้านผู้เชื่อแทน

ในบรรดาผู้คนที่เดินทางในยุคนั้นมีผู้สอนผิดซึ่งปฏิเสธว่าพระเยซูเป็นพระเมสสิยาห์อยู่ด้วย ด้วยเหตุนี้จดหมายของยอห์นฉบับที่ 2 จึงบอกผู้อ่านว่ามีบางเวลาที่ต้องไม่ให้การต้อนรับ ยอห์นกล่าวในจดหมายฉบับก่อนว่าผู้สอนผิดเหล่านั้นคือ “ผู้ปฏิเสธพระคริสต์ คือ ปฏิเสธพระบิดาและพระบุตร” (1 ยน.2:22) ท่านขยายความใน 2 ยอห์นว่า ผู้ที่เชื่อว่าพระเยซูเป็นพระเมสสิยาห์ “มีทั้งพระบิดาและพระบุตร” (ข้อ 9)

ท่านยังเตือนว่า “ถ้าผู้ใดมาหาท่านและไม่นำพระโอวาทนี้มาด้วย อย่ารับเขาไว้ในเรือนและอย่าสวัสดีกับเขา” (ข้อ 10) การต้อนรับผู้ที่สอนผิดคือการมีส่วนนำคนออกห่างพระเจ้า

จดหมายฉบับที่สองของยอห์น ทำให้เราเห็น “อีกด้านหนึ่ง” ของความรักของพระเจ้า เรารับใช้พระเจ้าผู้ทรงต้อนรับทุกคน แต่ความรักแท้จะไม่สนับสนุนคนหลอกลวงที่เป็นภัยต่อตัวเองและผู้อื่น พระเจ้าทรงโอบกอด
คนที่เข้าหาพระองค์ด้วยใจสำนึกผิด แต่พระองค์ไม่ต้อนรับความหลอกลวง