วิดีโอในยูทูปเป็นเรื่องของอลัน กลุสตอฟฟ์ เกษตรกรผู้ผลิตเนยแข็งในเมืองโกเชน รัฐนิวยอร์ค อธิบายกระบวนการบ่มเนยแข็งให้กลิ่นและผิวหน้าของเนยมีรสชาติดี ก่อนส่งออกขายในตลาด เนยแข็งทุกก้อนจะถูกเก็บอยู่บนชั้นในถ้ำใต้ดินนาน 6-12 เดือน สภาวะที่มีความชื้น เนยแข็งจะค่อยๆ ถูกบ่ม “เราดูแลดีที่สุดเพื่อให้เนยแข็งอยู่ในสภาวะแวดล้อมที่ถูกต้องเหมาะสม (และ) แปรรูปได้อย่างเต็มศักยภาพ” กลุสตอฟฟ์อธิบาย

ความปรารถนาของกลุสตอฟฟ์ทำให้คิดถึงความปรารถนาของพระเจ้าที่อยากให้ลูกของพระองค์พัฒนา “อย่างเต็มศักยภาพ” เพื่อจะเกิดผลและเติบโต ในเอเฟซัส 4 อัครทูตเปาโลกล่าวถึงคนที่มีส่วนร่วมในกระบวนการคือ อัครทูต ผู้เผยพระวจนะ ผู้เผยแพร่ข่าวประเสริฐ ศิษยาภิบาล และอาจารย์ (ข้อ 11) คนที่มีของประทานเหล่านี้ช่วยผลักดันให้ผู้เชื่อเติบโตและหนุนใจในการรับใช้ (“ในงาน” ข้อ 12) เป้าหมายคือเรา “จะโตเป็นผู้ใหญ่เต็มที่ คือเต็มถึงขนาดความไพบูลย์ของพระคริสต์” (ข้อ 13)

การเติบโตฝ่ายวิญญาณเกิดขึ้นโดยฤทธิ์อำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ เมื่อเรายอมจำนนต่อกระบวนการเติบโตของพระองค์ เมื่อเราเดินตามคำแนะนำของคนที่พระเจ้าทรงวางไว้ในชีวิตของเรา เราจะรับใช้ได้อย่างมีประสิทธิผลมากขึ้นดังที่พระองค์ทรงส่งเราออกไปทำงานนั้น