ลองจินตนาการถึงท้องพระโรงใหญ่ กษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ประทับอยู่บนบังลังก์แวดล้อมด้วยผู้เข้าเฝ้าที่สำรวมอย่างยิ่ง มีกล่องใบหนึ่งวางอยู่แทบพระบาท บางครั้งพระองค์ก้มลงสัมผัสสิ่งที่อยู่ในนั้น มีอะไรอยู่ในกล่องใบนั้นเพชรพลอย ทองคำและอัญมณีที่พระองค์ทรงชื่นชอบ กล่องใบนี้มีสมบัติของกษัตริย์ซึ่งทำให้พระองค์เปรมปรีดิ์ยิ่ง คุณเห็นภาพนั้นในความคิดของคุณหรือไม่

คำว่าสมบัติในภาษาฮีบรูคือ เซกูลาห์ ซึ่งหมายถึง “สมบัติพิเศษ” คำนี้พบในพระคัมภีร์เดิมได้แก่อพยพ 19:5 เฉลยธรรมบัญญัติ 7:6 และสดุดี 135:4 ซึ่งกล่าวถึงชนชาติอิสราเอล แต่คำเดียวกันนี้ได้ใช้ในพระคัมภีร์ใหม่ผ่านการเขียนของอัครทูตเปโตร ท่านอธิบายถึง “ชนชาติของพระเจ้า” ซึ่ง “ได้รับพระกรุณา” (ข้อ 10) ซึ่งไม่ได้ครอบคลุมเพียงชนชาติอิสราเอลเท่านั้น ท่านได้กล่าวถึงผู้เชื่อในพระเยซู ทั้งยิวและต่างชาติ และท่านกล่าวว่า “แต่ท่านทั้งหลายเป็น…ชนชาติของพระเจ้าโดยเฉพาะ” (ข้อ 9)

ลองนึกภาพดูว่า กษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่และทรงอำนาจแห่งฟ้าสวรรค์ทรงเห็นว่าคุณเป็นขุมทรัพย์พิเศษของพระองค์ พระองค์ช่วยคุณจากพันธนาการของบาปและความตาย พระองค์ประกาศว่าคุณเป็นของพระองค์ พระสุรเสียงของกษัตริย์ตรัสว่า “คนนี้เรารัก คนนี้เป็นของเรา”