ละมั่งพันธุ์อัฟริกาจะสร้าง “วงล้อมเตือนภัย” ตามสัญชาตญาณขณะพักผ่อนในทุ่งหญ้าสะวันนา มันรวมกลุ่มกันหันหน้าออกไปตามทิศทางที่ต่างกัน ซึ่งช่วยให้มันมองเห็นบริเวณโดยรอบได้ทั้ง 360 องศา และสื่อสารกันถึงอันตรายหรือความเสี่ยงที่เกิดขึ้น

สมาชิกแต่ละตัวคอยดูแลซึ่งกันและกันแทนที่จะดูแลแต่ตัวเอง พระเจ้าทรงสอนผู้ติดตามพระเยซูเช่นนี้ด้วย พระคัมภีร์หนุนใจเราให้ “พิจารณาดูว่าจะทำอย่างไรจึงจะปลุกใจซึ่งกันและกันให้มีความรักและทำความดี อย่าขาดการประชุม” (ฮบ.10:24-25)

คริสเตียนไม่ได้ถูกสร้างให้อยู่คนเดียว ผู้เขียนพระธรรมฮีบรูอธิบายว่าเราเข้มแข็งยิ่งขึ้นเมื่ออยู่รวมกัน เราสามารถ “ปลุกใจซึ่งกันและกัน” (ข้อ 25) และ “ชูใจคนเหล่านั้นที่มีความทุกข์ยากอย่างใดอย่างหนึ่ง ด้วยความชูใจซึ่งตัวเราเองได้รับจากพระเจ้า” (2 คร.1:4) และหนุนใจกันและกันให้ตื่นตัวต่อมาร ซึ่ง “วนเวียนอยู่รอบๆ ดุจสิงห์คำราม เที่ยวไปเสาะหาคนที่มันจะกัดกินได้” (1 ปต.5:8)

จุดประสงค์ที่เราดูแลซึ่งกันและกันนั้นไม่ใช่เพียงเพื่อเอาชีวิตรอด แต่เพื่อสร้างเราให้เหมือนพระเยซู เป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าที่ดีเยี่ยมและเปี่ยมด้วยความรักในโลกนี้ เป็นกลุ่มคนที่เฝ้ารออย่างมั่นใจในความหวังถึงอาณาจักรของพระองค์ เราทุกคนต้องการกำลังใจ และพระเจ้าจะทรงช่วยเราให้ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เพราะการทำเช่นนั้นนำเราเข้าใกล้พระองค์ด้วยความรัก