คุณอาจเคยรู้สึกว่าควรจะช่วยคนคนหนึ่ง แต่คุณกลับปล่อยให้ช่วงนั้นผ่านไปโดยไม่ได้ทำอะไร กฎ 10 วินาทีของแคลร์ ดี กราฟ แนะนำว่าความรู้สึกที่เกิดขึ้นในแต่ละวันอาจเป็นวิธีหนึ่งที่พระเจ้าเรียกให้เราดำเนินชีวิตฝ่ายวิญญาณที่ลึกซึ้งขึ้น คือชีวิตที่เชื่อฟังเพราะความรักที่เรามีต่อพระองค์ กฎ 10 วินาทีหนุนใจให้ “ทำสิ่งที่คุณแน่ใจว่าพระเยซูต้องการให้คุณทำ” และทำทันที “ก่อนที่คุณจะเปลี่ยนใจ”

พระเยซูตรัสว่า “ถ้าท่านทั้งหลายรักเรา ท่านก็จะประพฤติตามบัญญัติของเรา” (ยน.14:15) เราอาจคิดว่า ฉันรักพระองค์ แต่ฉันจะแน่ใจได้อย่างไรว่าเป็นน้ำพระทัยของพระองค์และทำตามนั้น โดยพระปัญญาของพระองค์ พระเยซูได้เตรียมการเพื่อช่วยให้เราเข้าใจและดำเนินตามสติปัญญาที่พบในพระคัมภีร์ พระองค์ตรัสว่า “เราจะทูลขอพระบิดา และพระองค์จะประทานผู้ช่วยอีกผู้หนึ่งให้แก่ท่าน เพื่อจะได้อยู่กับท่านตลอดไปคือพระวิญญาณแห่งความจริง” (ข้อ 16-17) โดยการงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้ทรงอยู่กับเราและในเรา จะสอนให้เราเชื่อฟังและ “ประพฤติตามบัญญัติ[ของพระองค์] ” (ข้อ 15) โดยตอบสนองต่อสิ่งที่พระวิญญาณกระตุ้นเตือนเราตลอดวัน (ข้อ 17)

ไม่ว่าเรื่องเล็กหรือใหญ่ พระวิญญาณจะช่วยให้เราทำตามความเชื่ออย่างมั่นใจ เพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้าและสำแดงความรักที่เรามีต่อพระองค์และผู้อื่น (ข้อ 21)