เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในซานฟรานซิสโกออกไปให้การรักษาพยาบาลตามถนนสายต่างๆ เพื่อให้คนไร้บ้านที่ติดฝิ่นได้รับยารักษาอาการเสพติด โครงการนี้เริ่มขึ้นเพราะมีคนไร้บ้านที่ต้องรับการฉีดยาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ โดยปกติแพทย์จะรอให้ผู้ป่วยมาที่คลินิก แต่เมื่อแพทย์ออกไปหาผู้ป่วย ทำให้ผู้ป่วยไม่มีปัญหาเรื่องการเดินทางหรือต้องจดจำวันนัดหมาย

ความเต็มใจของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่จะออกไปหาผู้ที่จำเป็นต้องได้รับการดูแล ทำให้ฉันนึกถึงการที่พระเยซูทรงมาหาเราในยามที่เราต้องการในพันธกิจของพระองค์ พระเยซูทรงเสาะหาผู้ที่พวกผู้นำศาสนาพร้อมจะมองข้าม พระองค์กินอาหารกับ “คนเก็บภาษีและคนนอกรีต” (ข้อ 16) เมื่อมีคนถามว่าทำไมจึงทรงทำเช่นนั้นพระเยซูตอบว่า “คนเจ็บต้องการหมอ แต่คนสบายไม่ต้องการ” (ข้อ 17) และตรัสต่อไปว่าพระองค์มุ่งหมายจะเรียกคนบาปไม่ใช่เรียกคนชอบธรรมให้เข้ามามีสัมพันธภาพกับพระองค์

เมื่อใดที่เราตระหนักว่าเราทุกคนล้วน “เจ็บป่วย” และต้องการหมอ (รม.3:10) เราก็จะยิ่งรู้สึกประทับใจที่พระเยซูทรงเต็มใจรับประทานอาหารกับ “คนบาปและคนเก็บภาษี” ซึ่งก็คือตัวเราเอง ในทางกลับกันเช่นเดียวกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่ซานฟรานซิสโก พระเยซูทรงแต่งตั้งเราให้เป็น “ทีมภาคสนาม” ของพระองค์ เพื่อนำข่าวสารเรื่องการช่วยให้รอดของพระองค์ไปให้ผู้ที่ต้องการ