ฉันมองดูเนินเขาสูงๆ ต่ำๆ สีเขียวในแลงคาเชอร์ทางเหนือของอังกฤษและเห็นรั้วหินที่มีไว้กั้นแกะกระจายอยู่ทั่วเนิน ปุยเมฆเคลื่อนที่บนฟ้าสดใสและฉันสูดหายใจลึกดื่มด่ำกับทัศนียภาพ เมื่อฉันพูดถึงทิวทัศน์งดงามให้คนที่ทำงานที่ศูนย์พักผ่อนที่ฉันไปพักฟัง เธอกล่าวว่า “ฉันไม่เคยสังเกตมาก่อนเลยจนเมื่อแขกของเราพูดให้ฟัง เราอยู่ที่นี่มานานและเราเป็นชาวสวน ที่นี่ก็เป็นแค่ที่ทำงานของเรา”

เรามักพลาดของขวัญที่อยู่ตรงหน้าเรา โดยเฉพาะความงดงามที่เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวัน และเรายังอาจมองข้ามวิถีอันงดงามที่พระเจ้าทรงกระทำกิจในเราและรอบตัวเราทุกวันด้วย แต่ผ้เูชื่อพระเยซูสามารถทูลขอให้พระวิญญาณของพระเจ้าเปิดตาใจให้เราเข้าใจว่าพระเจ้าทรงกระทำกิจอย่างไร ดังที่เปาโลเขียนในจดหมายถึงชาวเอเฟซัสท่านปรารถนาให้พระเจ้าประทานปัญญาให้พวกเขาและเปิดเผยให้พวกเขารู้จักพระองค์มากขึ้น (อฟ.1:17) ท่านอธิษฐานทูลขอให้ใจของพวกเขาสว่างขึ้นเพื่อจะรู้จักทั้งความหวัง อนาคตที่ทรงสัญญาไว้และฤทธิ์อำนาจของพระองค์ (ข้อ 18-19)

พระวิญญาณของพระคริสต์ที่เป็นของประทานจากพระเจ้าสามารถปลุกเราให้รับรู้การงานที่พระองค์กระทำในเราและผ่านทางเรา พระวิญญาณจะทรงช่วยให้เราเข้าใจว่าที่ที่เคยดูเหมือนเป็น “แค่ที่ทำงาน” เป็นที่ที่สำแดงความสว่างและพระสิริของพระองค์