บนลานแข่งสกีมักจะมีการทำเครื่องหมายโดยการพ่นสีฟ้าเป็นแนวลงไปบนหิมะ เส้นโค้งเหล่านั้นอาจดูรกตาผู้ชม แต่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่ามีความสำคัญต่อความสำเร็จและความปลอดภัยของผู้แข่งขัน เส้นสีฟ้าช่วยนำทางให้ผู้แข่งขันมองเห็นว่าเส้นทางไหนจะพาพวกเขาไปถึงเชิงเขาได้เร็วที่สุด นอกจากนั้นความแตกต่างกันของสีฟ้ากับหิมะสีขาวยังทำให้ผู้แข่งขันรับรู้ถึงระยะใกล้ไกล ซึ่งสำคัญมากต่อความปลอดภัยขณะที่เคลื่อนที่ไปด้วยความเร็วสูง

ซาโลมอนเรียกร้องให้โอรสของพระองค์แสวงหาสติปัญญาด้วยหวังว่าพวกเขาจะปลอดภัยบนเส้นทางแข่งขันของชีวิต ปัญญาเปรียบเหมือนเส้นสีฟ้า พระองค์บอกว่า ปัญญา ”นำเจ้าในวิถีของความเที่ยงธรรม” และป้องกันไม่ให้พวกเขาสะดุด (สภษ.4:11-12) ความหวังสูงสุดของพระองค์ในฐานะบิดาคือการที่บุตรชายจะได้เพลิดเพลินกับชีวิต ไม่ต้องพบกับผลร้ายของการใช้ชีวิตที่ห่างไกลจากพระปัญญาของพระเจ้า

พระเจ้าพระบิดาผู้เปี่ยมด้วยความรักได้มอบแนวทาง “เส้นสีฟ้า” ให้แก่เราไว้ในพระคัมภีร์ ในขณะที่พระองค์ให้เรามีอิสระที่จะ “เล่นสกี” ไปที่ไหนก็ได้ที่เราต้องการ สติปัญญาที่ทรงมอบให้เราในพระวจนะเปรียบเหมือนเครื่องหมายในการแข่งขัน คือเป็น “ชีวิตแก่ผู้ที่ค้นพบ” (ข้อ 22) เมื่อเราหันจากความชั่วร้ายเพื่อมาเดินกับพระเจ้า เส้นทางของเราจะสว่างไสวไปด้วยความชอบธรรม อันจะรักษาเท้าของเราไม่ให้สะดุด และนำเราก้าวไปข้างหน้าในแต่ละวัน (ข้อ 12,18)