ดูเหมือนยิ่งหนูอายุมากขึ้น พ่อก็ยิ่งฉลาดขึ้น บางครั้งเวลาที่หนูพูดกับลูกชาย หนูได้ยินคำที่พ่อเคยพูด ดังออกมาจากปากของหนู” คำพูดจริงใจของลูกสาวทำให้ผมหัวเราะ ผมก็รู้สึกแบบนี้กับพ่อแม่ของผม และมักจะพบว่าผมสอนลูกด้วยคำพูดที่พ่อแม่เคยพูดกับผม เมื่อผมเป็นพ่อ มุมมองที่ผมมีต่อสติปัญญาของพ่อแม่ก็เปลี่ยนไป สิ่งที่ผมเคย “มองข้าม” และคิดว่าไร้สาระกลับกลายเป็นความฉลาด แต่ตอนนั้นผมมองไม่เห็น

พระคัมภีร์สอนว่า “ความเขลาของพระเจ้ายังมีปัญญายิ่งกว่า” ปัญญาที่สูงส่งที่สุดของมนุษย์ (1 คร.1:25) “เพราะตามที่ทรงกำหนดไว้ตามพระสติปัญญาของพระเจ้า โลกไม่รู้จักพระเจ้าได้โดยปัญญาของตน พระเจ้าจึงทรงโปรดช่วยคนที่เชื่อให้รอดโดยคำเทศนาเรื่องโง่ๆ” เรื่องการทนทุกข์ของพระผู้ช่วยให้รอด (ข้อ 21)

พระเจ้าทำให้เราประหลาดใจเสมอ พระบุตรไม่ได้เสด็จมาอย่างกษัตริย์ ผู้มีชัยอย่างที่โลกคาดหวัง แต่กลับทรงรับสภาพผู้รับใช้ที่ทนทุกข์และตายอย่างต่ำต้อยบนกางเขน แล้วทรงคืนพระชนม์สู่พระสง่าราศีสูงสุด

ในพระปัญญาของพระเจ้า ความถ่อมใจมีค่ากว่าความหยิ่ง และในพระเมตตาที่เราไม่คู่ควร เราได้เห็นคุณค่าความรักที่ไม้กางเขน พระเมสสิยาห์ผู้มีชัยทุกเวลาทรงยอมเป็นเหยื่อที่สูงค่า เพื่อที่จะ “ทรงสามารถเป็นนิตย์ที่จะช่วย” (ฮบ.7:25) คนทั้งปวงที่เชื่อวางใจในพระองค์