เป็นเวลานานก่อนบิลลี่ เกรแฮมตัดสินใจเชื่อพระคริสต์ตอนอายุ 16 ปี พ่อแม่ของเขามีชีวิตที่อุทิศเพื่อพระคริสต์อย่างชัดเจน ทั้งสองเติบโตมาในครอบครัวผู้เชื่อ หลังจากแต่งงาน ก็ได้ส่งต่อความเชื่อนั้นโดยการเลี้ยงดูเอาใจใส่ลูกๆ ด้วยความรัก ทั้งอธิษฐาน อ่านพระคัมภีร์และพาลูกไปโบสถ์สม่ำเสมอ รากฐานแข็งแรงที่พ่อแม่ของเกรแฮมวางไว้ เป็นส่วนหนึ่งที่พระเจ้าทรงใช้เพื่อนำเขามาเชื่อและเป็นผู้ประกาศข่าวประเสริฐที่กล้าหาญในที่สุด

ทิโมธี ศิษย์หนุ่มของอัครทูตเปาโลก็มีรากฐานจิตวิญญาณมั่นคง เปาโลเขียนว่า “ความเชื่ออย่างจริงใจของท่าน…ซึ่งเมื่อก่อนได้มีอยู่ในโลอิสยายของท่าน และในยูนีสมารดาของท่าน” (2 ทธ.1:5) มรดกที่ส่งต่อมาได้เตรียมและนำใจทิโมธีมาหาพระคริสต์

เปาโลหนุนใจให้ทิโมธีรักษามรดกความเชื่อไว้ (ข้อ 5) เพื่อ “กระทำของประทานของพระเจ้าให้รุ่งเรืองขึ้น” โดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ ผู้ “เสริมกำลังเรา” (ข้อ 6-7) ทิโมธีมีชีวิตที่กล้าหาญเพื่อข่าวประเสริฐโดยฤทธิ์อำนาจพระวิญญาณบริสุทธิ์ (ข้อ 8) มรดกทางความเชื่อที่เข้มแข็งไม่ได้รับประกันว่าเราจะมีความเชื่อ แต่แบบอย่างและการสอนจากผู้อื่นมีส่วนเตรียมเราและเมื่อเรารับพระเยซูเป็นพระผู้ช่วยให้รอด พระวิญญาณจะนำเราในการรับใช้ มีชีวิตเพื่อพระองค์ และเลี้ยงดูความเชื่อของผู้อื่นด้วย