บาร์บาร่าเติบโตมาโดยการดูแลของรัฐบาลอังกฤษในทศวรรษที่ 1960 แต่เมื่ออายุครบ 16 ปี เธอกับไซมอนลูกชายที่เพิ่งคลอดกลายเป็นคนจรจัด เพราะรัฐไม่มีหน้าที่ดูแลเธออีกต่อไป บาร์บาร่าเขียนจดหมายถึงสมเด็จพระราชินีแห่งอังกฤษเพื่อขอความช่วยเหลือ ทรงจัดการให้เธอมีบ้านเป็นของตัวเอง

พระราชินีอังกฤษมั่งคั่งพอที่จะช่วยบาร์บาร่าได้ ความใส่ใจช่วยเหลือนี้เป็นภาพย่อของความช่วยเหลือของพระเจ้า กษัตริย์แห่งสวรรค์ทรงทราบความจำเป็นทุกอย่างและมีอำนาจทำให้แผนการของพระองค์เกิดผลในชีวิตเรา แต่ก็ยังทรงอยากให้เรามาบอกความขัดสนและกังวลใจ สำแดงถึงความรักความสัมพันธ์กับพระองค์

ชาวอิสราเอลบอกพระเจ้าว่าพวกเขาปรารถนาจะได้รับการปลดปล่อย พวกเขาร้องขอความช่วยเหลือเพราะทุกข์ทรมานอยู่ภายใต้แอกของการเป็นทาสของชาวอียิปต์ พระองค์ทรงฟังและระลึกถึงพระสัญญาที่ว่า “พระเจ้าทอดพระเนตรชนชาติอิสราเอลและทรงทราบถึงสภาพความเป็นไปของเขา” (อพย.2:25) ทรงบัญชาให้โมเสสนำเสรีภาพมาสู่ประชากรของพระองค์และประกาศว่าจะทรงปลดปล่อยพวกเขาอีกครั้ง “ไปยังดินแดนที่อุดมกว้างขวางเป็นแผ่นดินที่มีน้ำนมและน้ำผึ้งไหลบริบูรณ์” (3:8)

จอมกษัตริย์ของเราทรงชื่นชอบให้เรามาหาพระองค์ ทรงจัดเตรียมสิ่งที่จำเป็นให้เรา ซึ่งอาจไม่ใช่สิ่งที่เราอยากได้เสมอไป ให้เราพึ่งพิงอำนาจสูงสุดของพระองค์ที่ทรงจัดเตรียมให้เราด้วยความรัก