ทะเลทรายโมฮาวีมีเนินทราย หุบเขาแห้งแล้ง ที่ราบสูง และภูเขาทราย แต่เอ็ดมันด์ เจเกอร์ นักชีววิทยาอเมริกันสังเกตว่า ทุก 2-3 ปีฝนตกชุกทำให้ “ดอกไม้บานสะพรั่ง พื้นทรายและกรวดซ่อนอยู่ใต้ผ้าห่มดอกไม้” ปรากฏการณ์ดอกไม้ป่าโมฮาวีไม่ได้เกิดทุกปี นักวิจัยยืนยันว่าดินที่แห้งจะต้องชุ่มเพราะพายุและรับความอบอุ่นจากดวงอาทิตย์ เมื่อถึงเวลา ดอกไม้สีสันสดใสจะปกคลุมทะเลทราย

ภาพที่พระเจ้าทรงให้เกิดชีวิตในภูมิประเทศแห้งแล้ง ทำให้ฉันนึกถึงผู้เผยพระวจนะอิสยาห์ หลังจากท่านถ่ายทอดคำพิพากษาที่พระเจ้ามีถึงชนทุกชาติ ท่านได้แบ่งปันภาพความหวังซึ่งให้กำลังใจ (อสย.35) โดยบรรยายถึงอนาคตที่พระเจ้าจะทรงทำให้ทุกสิ่งถูกต้อง “ถิ่นทุรกันดารและที่แห้งแล้งจะยินดี ทะเลทรายจะเปรมปรีดิ์และผลิดอก” (ข้อ 1) ท่านประกาศว่าผู้ที่พระเจ้าทรงไถ่แล้วจะเข้าสู่อาณาจักรของพระองค์ “ด้วยร้องเพลง มีความชื่นบานเป็นนิตย์บนศีรษะของเขาทั้งหลาย เขาจะได้รับความชื่นบานและความยินดี ความโศกเศร้าและการถอนหายใจจะปลาตไปเสีย” (ข้อ 10)

อนาคตนิรันดร์ของเรามั่นคงโดยพระสัญญาของพระเจ้า เราจึงวางใจพระองค์ได้ในทุกฤดูชีวิต ไม่ว่าจะแห้งแล้งหรือมีมรสุม เมื่อหยั่งรากลึกในความรักของพระองค์ เราก็จะเติบโตขึ้นเป็นเหมือนพระองค์ เมื่อถึงเวลาที่เหมาะสม พระเยซูจะเสด็จกลับมาและทำให้ทุกสิ่งถูกต้อง