ขณะที่เขียนคู่มือพระคัมภีร์อยู่ที่อินโดนีเซีย เพื่อนคนหนึ่งรู้สึกประทับใจวัฒนธรรมการมีส่วนร่วมของคนชาตินี้ ที่เรียกว่า โกตองโรยอง ซึ่งหมายถึง “ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน” เป็นธรรมเนียมในหมู่บ้านที่คนในละแวกบ้านจะช่วยกันซ่อมหลังคาให้เพื่อนบ้านหรือสร้างสะพานหรือทางเดิน ในเมืองก็เช่นกัน เพื่อนฉันบอกว่า “ผู้คนมักจะไปไหนมาไหนกับอีกคนหนึ่ง เช่นมีคนไปหาหมอเป็นเพื่อน คุณไม่เคยต้องอยู่อย่างโดดเดี่ยว”

ผู้เชื่อในพระเยซูทั่วโลกรู้สึกชื่นชมยินดีเมื่อรู้ว่าเราไม่เคยต้องโดดเดี่ยวเช่นกัน พระภาคที่สามในตรีเอกานุภาพคือพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่กับเราเสมอและตลอดไป พระองค์เป็นมากกว่าเพื่อนที่สัตย์ซื่อ พระบิดาในสวรรค์ประทานพระวิญญาณของพระเจ้าให้กับทุกคนที่ติดตามพระคริสต์เพื่อ “ช่วยท่านและอยู่กับท่านตลอดไป” (ยน.14:16)

พระเยซูสัญญาว่าพระวิญญาณจะเสด็จมาหลังจากพระองค์ไม่อยู่ในโลก “เราจะไม่ละทิ้งท่านทั้งหลายไว้ให้เปล่าเปลี่ยว” พระเยซูตรัส (ข้อ 18) พระวิญญาณบริสุทธิ์ “พระวิญญาณแห่งความจริง” ผู้ “สถิตอยู่กับท่าน และจะประทับอยู่ในท่าน” ทุกคนที่ต้อนรับพระคริสต์เป็นพระผู้ช่วยให้รอด (ข้อ 17)

พระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นพระผู้ช่วย ผู้เล้าโลมใจ หนุนน้ำใจ และที่ปรึกษา เป็นเพื่อนของเราเสมอในโลกซึ่งเราอาจรู้สึกเหงาแม้อยู่กับญาติมิตร ให้เราผูกพันอยู่ในความรักและการหนุนใจจากพระเจ้าสืบไป