มีคนบอกให้ผมอดอาหารเพื่อจดจ่อกับพระเจ้า แต่ยังไม่ทันไร ความหิวก็รบกวน ผมสงสัยว่า พระเยซูทรงอดอาหาร 40 วันได้อย่างไร ผมพยายามอย่างยิ่งที่จะพึ่งพาพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้มีสันติสุข กำลัง ความอดทน โดยเฉพาะอย่างยิ่งความอดทน

ถ้าเราทนได้ การอดอาหารจะสอนให้เราเห็นความสำคัญของอาหารฝ่ายวิญญาณ ดังที่พระเยซูตรัสว่า “มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหามิได้ แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า” (มธ.4:4) แต่ผมได้เรียนรู้ด้วยตนเองว่า การอดอาหารไม่จำเป็นต้องนำเราให้ใกล้ชิดพระเจ้าเสมอไป

พระเจ้าตรัสกับคนของพระองค์ผ่านผู้พยากรณ์เศคาริยาห์ว่า การอดอาหารของพวกเขาเปล่าประโยชน์ เพราะไม่ได้ทำให้พวกเขาปรนนิบัติคนยากจน “เจ้าได้อดอาหารเพื่อเราคือเราเองหรือ” พระเจ้าถาม (ศคย.7:5)

คำถามนี้ทำให้เห็นว่าไม่ใช่ปัญหาปากท้อง แต่เป็นใจที่เย็นชา พวกเขายังคงปรนนิบัติตัวเอง และผิดไปจากน้ำพระทัย พระองค์จึงเตือนว่า “จงพิพากษาตามความจริง จงแสดงความกรุณาและความปรานีต่อพี่น้องของตน อย่าบีบบังคับหญิงม่าย ลูกกำพร้าพ่อ คนต่างด้าวหรือคนยากจน” (ข้อ 9-10)

วินัยฝ่ายวิญญาณมีไว้เพื่อช่วยให้เราเข้าใกล้พระเยซู เมื่อเราเป็นเหมือนพระองค์มากขึ้น เราจะมีใจใส่ใจผู้ที่พระองค์ทรงรัก