ในหนังสือชุด เฮอร์คูล ปัวโรต์ ของอกาธาคริสตี้เล่มที่ชื่อว่า เดอะคล็อกส์ กล่าวถึงบรรดาผู้ร้าย เมื่อเริ่มวางแผน คนเหล่านี้จะมุ่งที่เหยื่อเพียงคนเดียว แต่พวกเขากลับทำลายชีวิตคนต่อๆ มาเพื่อปิดบังฆาตกรรมครั้งแรก ฆาตกรคนหนึ่งสารภาพกับปัวโรต์ว่า “น่าจะแค่รายเดียว”

ผู้นำศาสนาได้วางแผนเหมือนผู้ร้ายในหนังสือ เมื่อพระเยซูทำให้ลาซารัสฟื้นจากตาย (ยน.11:38-44) พวกเขาประชุมด่วนเพื่อมุ่งเอาชีวิตของพระองค์ (ข้อ 45-53) แต่ไม่ได้หยุดเพียงแค่นั้น หลังจากพระเยซูฟื้นคืนพระชนม์ พวกเขายังแพร่คำโกหกเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่อุโมงค์ (มธ.28:12-15) แล้วเริ่มแผนปิดปากเหล่าสาวกของพระเยซู (กจ.7:57-8:3) จากจุดเริ่มต้นด้านศาสนาที่จะจัดการกับชายคนหนึ่งเพื่อให้คนทั้งชาติได้ “สิ่งที่ดีกว่า” กลายเป็นคำโกหก หลอกลวงและการสูญเสียชีวิตอีกมากมาย

ความบาปทำให้เราถลำลึกลงไปเรื่อยๆ แต่พระเจ้าจัดเตรียมทางหนีให้เราเสมอ เมื่อคายาฟาสมหาปุโรหิตกล่าวว่า “…มันจะเป็นประโยชน์แก่ท่านทั้งหลาย ถ้าจะให้คนตายเสียคนหนึ่ง แทนที่จะให้คนทั้งชาติต้องพินาศ” (ยน.11:50) เขาไม่เข้าใจถึงความจริงอันลึกซึ้งในคำพูดของตนเอง การสมรู้ร่วมคิดของผู้นำศาสนาช่วยนำการไถ่มาสู่มนุษยชาติ

พระเยซูไถ่เราจากเงื้อมมืออันชั่วร้ายของบาป คุณได้รับอิสรภาพที่พระองค์ประทานให้หรือยัง