เมื่อใดก็ตามที่เพื่อนของฉันไม่ได้รับสาย จะมีเสียงที่เธอบันทึกไว้เชิญให้ฉันฝากข้อความและลงท้ายด้วยคำให้กำลังใจว่า “ขอให้วันนี้เป็นวันดี!” แต่ฉันตระหนักดีว่าเราไม่มีอำนาจที่จะทำให้ทุกวันเป็นวัน “ดี” ได้ เพราะบางสถานการณ์ก็แย่จริงๆ แต่หากพินิจให้ดี ฉันอาจเห็นความงดงามและการช่วยกู้ ไม่ว่าสถานการณ์จะดำเนินไปด้วยดีหรือไม่ก็ตาม

ฮาบากุกเผชิญกับความยากลำบาก พระเจ้าทรงสำแดงให้ท่านซึ่งเป็นผู้เผยพระวจนะเห็นว่าจะเกิดการกันดารอาหาร และไม่ว่าพืชหรือฝูงสัตว์ที่ประชาชนพึ่งพาจะไม่เกิดผล (3:17) แค่มองโลกในแง่ดีคงไม่ช่วยให้ผ่านพ้นสถานการณ์ไปได้ อิสราเอลกำลังจะกลายเป็นชนชาติที่ยากจนมาก ฮาบากุกกลัวจนใจเต้นรัว ปากและขาก็สั่น (ข้อ 16)

กระนั้น ฮาบากุกยังกล่าวว่า ท่านจะ “ร่าเริง” และ “เปรมปรีดิ์ในพระเจ้า” (ข้อ 18) และประกาศความหวังใจในพระเจ้า ผู้ประทานกำลังให้ท่านยามยากลำบาก (ข้อ 19)

บางครั้งเราก็ต้องผ่านเวลาที่เจ็บปวดทุกข์ยาก แต่ไม่ว่าเราจะสูญเสียหรือไม่ได้รับสิ่งที่ต้องการ เราก็ยังเปรมปรีดิ์ในความสัมพันธ์ที่เรามีกับพระเจ้าผู้ทรงรักได้เหมือนฮาบากุก แม้เมื่อเรารู้สึกว่าไม่เหลืออะไร พระองค์ก็ไม่ทรงทอดทิ้งหรือทำให้ผิดหวัง (ฮบ.13:5) พระองค์ผู้ “จัดให้บรรดาผู้ที่ไว้ทุกข์” (อสย.61:3) ทรงเป็นเหตุผลสูงสุดที่ให้เราชื่นชมยินดี