หลังจากได้ดูทีวี โอล่าวัยสิบขวบใช้กิ่งไม้แทนไมโครโฟนเลียนแบบนักเทศน์ มิเชลตัดสินใจให้โอกาสวีโอล่าได้ “เทศนา” ในการประกาศในหมู่บ้าน วีโอล่าตอบรับ มิเชลซึ่งเป็นมิชชันนารีในซูดานใต้บันทึกว่า “ผู้คนพากันตะลึง…เด็กหญิงที่ถูกทอดทิ้งยืนต่อหน้าพวกเขาด้วยสิทธิอำนาจในฐานะลูกสาวของกษัตริย์เหนือกษัตริย์ บอกเล่าความจริงแห่งแผ่นดินของพระเจ้าอย่างมีพลัง ผู้คนครึ่งหนึ่งเดินออกมาข้างหน้าเพื่อต้อนรับพระเยซู” (มิเชลเพอร์รี่, ใบหน้าของความรัก)

ผู้คนในวันนั้นไม่คิดว่าจะได้ฟังเด็กเทศนา เหตุการณ์นี้ทำให้ฉันคิดถึงวลีที่ว่า “โดยปากของเด็กอ่อนและทารก” ในสดุดี 8 ที่ดาวิดบันทึกไว้ว่า “โดยปากของเด็กอ่อนและทารก พระองค์ทรงตั้งป้อมปราการเพราะคู่อริของพระองค์” (ข้อ 2) พระเยซูทรงอ้างถึงพระธรรมข้อนี้ในมัทธิว 21:16 เมื่อพวกหัวหน้าปุโรหิตและธรรมาจารย์ตำหนิเด็กๆ ที่ร้องสรรเสริญพระเยซูในพระวิหาร เด็กๆ สร้างความรำคาญใจให้แก่พวกผู้นำเหล่านี้ พระเยซูทรงอ้างพระธรรมข้อนี้เพื่อแสดงให้เห็นว่าพระเจ้าทรงให้คุณค่ากับคำสรรเสริญจากเด็กเล็กๆ ที่ทำสิ่งที่พวกผู้นำไม่ยอมทำ นั่นคือยกย่องเกียรติของพระเมสสิยาห์ที่ทุกคนรอคอย

จากเรื่องของวีโอล่าและเด็กๆ ในพระวิหาร เราเห็นว่าพระเจ้าทรงสามารถใช้แม้แต่เด็กเพื่อนำเกียรติมาถึงพระองค์ น้ำพุแห่งคำสรรเสริญไหลออกมาจากเด็กที่เต็มใจ