ก่อนที่จะได้พบพระเยซู ฉันเจ็บปวดใจอย่างมากจนหลีกเลี่ยงความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดเพราะกลัวเจ็บปวดมากขึ้น ฉันสนิทกับแม่ที่สุดจนแต่งงานกับอลัน เจ็ดปีต่อมาตอนเราใกล้จะหย่ากัน ฉันพาเซเวียร์ลูกวัยอนุบาลไปโบสถ์ โดยฉันนั่งใกล้ประตูทางออกไม่กล้าไว้ใจ แต่ก็ต้องการความช่วยเหลือ

ขอบคุณพระเจ้า มีผู้เชื่ออธิษฐานเผื่อครอบครัวของเรา และสอนวิธีสร้างสัมพันธ์กับพระเจ้าผ่านการอธิษฐานและอ่านพระคัมภีร์ ความรักของพระคริสต์และสาวกของพระองค์ค่อยๆ เปลี่ยนแปลงฉัน

สองปีหลังจากที่มาโบสถ์ครั้งแรก ฉัน อลันและเซเวียร์ขอรับบัพติศมา ไม่นานจากนั้น วันหนึ่งระหว่างการสนทนาประจำสัปดาห์ของเรา แม่บอกฉันว่า “ลูกเปลี่ยนไป เล่าเรื่องพระเยซูให้แม่ฟังหน่อย” ไม่กี่เดือนจากนั้น แม่ก็ต้อนรับพระเยซูเป็นพระผู้ไถ่

พระเยซูเปลี่ยนแปลงชีวิต…ชีวิตอย่างเซาโล ผู้ข่มเหงคริสตจักรที่น่าสะพรึงกลัวที่สุดคนหนึ่งเปลี่ยนไป เมื่อท่านได้เผชิญกับพระคริสต์ (กจ.9:1-5) หลายคนช่วยเซาโลให้รู้จักพระเยซูมากขึ้น (ข้อ 17-19) การเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนทำให้คำสอนที่กอรปด้วยพระวิญญาณของท่านน่าเชื่อถือยิ่งขึ้น (ข้อ 20-22)

ประสบการณ์ที่เราได้พบพระเยซูครั้งแรกอาจจะไม่ได้ชัดเจนแบบเซาโล การเปลี่ยนแปลงชีวิตอาจไม่เกิดอย่างรวดเร็วหรือชัดเจน แต่เมื่อผู้อื่นได้เห็นว่าความรักของพระคริสต์ค่อยๆ เปลี่ยนแปลงเรา เราก็จะมีโอกาสบอกผู้อื่นว่าพระองค์ทรงทำสิ่งใดเพื่อเรา