ข้อมูลสำมะโนประชากรของอเมริการะบุว่า ตลอดช่วงชีวิต ชาวอเมริกันย้ายที่อยู่โดยเฉลี่ย 11-12 ครั้ง ในปีที่ผ่านมามีประชากร 28 ล้านคนที่เก็บของ ย้าย และจัดของที่บ้านหลังใหม่

ตลอด 40 ปีในถิ่นทุรกันดาร เมฆที่สำแดงว่าพระเจ้าสถิตอยู่ด้วย ได้นำชนชาติอิสราเอลย้ายจากที่หนึ่งไปที่หนึ่งสู่ดินแดนใหม่ เหตุการณ์เกิดขึ้นซ้ำๆ หลายครั้งที่ครอบครัวใหญ่ต้องเก็บของและจัดของ ทั้งของส่วนตัว รวมถึงเต็นท์และอุปกรณ์ในพลับพลา ที่ซึ่งพระเจ้าผู้ทรงนำพวกเขาด้วยเมฆ พบโมเสส (อพย.25:22)

หลายปีต่อมา พระเยซูได้อธิบายความหมายที่สมบูรณ์ของเรื่องราวการเคลื่อนย้ายของอิสราเอล แทนที่จะทรงนำด้วยเมฆ พระองค์มาด้วยพระองค์เอง เมื่อพระองค์ตรัสว่า “ตามเรามา” (มธ.4:19) พระเยซูแสดงให้เห็นว่าการเคลื่อนย้ายที่สำคัญที่สุดเกิดขึ้นที่ถนนของจิตใจ ทรงนำทั้งมิตรสหายและศัตรูไปที่กางเขนของโรมัน ทรงแสดงให้เห็นว่าพระเจ้าแห่งเมฆและพลับพลาทรงสละอย่างมากเพื่อช่วยเราให้รอด

การย้ายจิตใจเป็นเหมือนการย้ายที่อยู่ที่ยังคงเกิดขึ้น แต่จะมีสักวันที่เรามองจากหน้าต่างบ้านของพระบิดา และเห็นว่าพระเยซูทรงนำเรามาตลอดเส้นทาง