ฉันนั่งอยู่ที่ลานของโบสถ์รำลึกการมาเยือนของมารีย์ที่อิสราเอล ชื่นชมกระเบื้องโมเสก 67 ชิ้นอันงดงามที่ชื่อว่าแม็กนิฟิแค็ทในภาษาต่างๆ ซึ่งมาจากภาษาละตินแปลว่า “การยกย่อง” (ลก.1:46-55) เป็นการตอบสนองอย่างชื่นบานของนางมารีย์ เมื่อได้รับรู้ว่าเธอจะเป็นมารดาของพระเมสสิยาห์

บนโมเสกมีบทเพลงที่มารีย์สรรเสริญความสัตย์ซื่อที่พระเจ้ามีต่อเธอและอิสราเอล “จิตใจของข้าพเจ้าก็ยกย่องพระ เจ้า และวิญญาณของข้าพเจ้าก็เกิดความยินดีในพระเจ้า พระผู้ช่วยให้รอดของข้าพเจ้า…เพราะว่าผู้ทรงฤทธิ์ได้ทรงกระทำการใหญ่กับข้าพเจ้า” (ข้อ 46-49)

มารีย์สำนึกในพระคุณของพระเจ้า เธอยินดีในความรอด (ข้อ 47) เธอตระหนักว่าพระกรุณาของพระเจ้าได้ส่งต่อไปถึงชาวอิสราเอลหลายชั่วอายุ (ข้อ 50) เมื่อมองย้อนไปถึงการดูแลที่พระเจ้ามีต่ออิสราเอล มารีย์สรรเสริญพระราชกิจอันทรงฤทธิ์ในนามคนของพระองค์ (ข้อ 51) เธอขอบคุณพระเจ้าเมื่อคิดถึงการจัดเตรียมโดยพระหัตถ์พระองค์ทุกวัน (ข้อ 53)

เช่นเดียวกับมารีย์ เมื่อเราบอกเล่าสิ่งยิ่งใหญ่ที่ทรงกระทำเพื่อเรา เราก็สรรเสริญพระเจ้าและชื่นชมยินดี คริสต์มาสนี้ จงระลึกถึงความประเสริฐของพระเจ้า คุณอาจทำโมเสกอันงดงามที่มีคำสรรเสริญพระเจ้า