เคทลินเผชิญหน้ากับฉลามขณะว่ายน้ำกับเพื่อนในอ่าวเม็กซิโก มันงับ ขาทั้ง 2 ข้างและลากตัวเธอไป เคทลินต่อสู้โดยชกที่จมูกของมัน นักล่าคลายขากรรไกรและว่ายหนีไปด้วยความพ่ายแพ้ ถึงอย่างนั้นรอยกัดก็สร้างบาดแผลมากมายทําให้ต้องเย็บถึง 100 เข็ม แต่ฉลามไม่สามารถจับเธอไว้ได้

เรื่องนี้เตือนฉันถึุงความริงที่พระเยซูทรงมีชัยเหนือความตาย ยุติอำนาจความตายที่ข่มขู่ และทำลายผู้ที่ติดตามพระองค์ เช่นที่เปโตรบอก “ความตายจะครอบงํา [พระเยซู] ไว้ไม่ได้” (กจ.2:24)

เปโตรกล่าวประโยคนี้แก่ฝูงชนในเยรูซาเล็ม พวกเขาหลายคนอาจเป็นคนที่ตะโกนว่า “ตรึงเขาเสีย!” เพื่อกล่าวโทษพระเยซู (มธ.27:22) สิ่งที่ตามมาคือทหารโรมันตรึงพระองค์ที่กางเขน ทรงถูกตรึงไว้จนพวกเขาแน่ใจว่าพระองค์สิ้นพระชนม์ พระศพของพระองค์ถูกนําไปที่อุโมงค์และอยู่ที่นั่นสามวัน จนพระเจ้าทรงให้พระองค์เป็นขึ้นจากความตาย เปโตรและคนอื่นๆ สนทนาและรับประทานร่วมกับพระองค์ หลังจากนั้นสี่สิบวัน พวกเขาก็มองดูพระองค์ทรงถูกรับขึ้นสู่สวรรค์ (กจ.1:9)

ชีวิตของพระเยซูบนโลกจบลงด้วยความเจ็บปวดทางกายและความทุกข์ในใจ แต่ฤทธิ์อํานาจของพระเจ้ามีชัยเหนือความตาย เพราะเหตุนี้ ความตายหรืออุปสรรคใดๆ ไม่อาจยึดเราไว้ได้ตลอดไป วันหนึ่งผู้เชื่อทุกคน จะมีประสบการณ์กับชีวิตนิรันดร์และพบพระพักตร์พระเจ้า การมุ่งความสนใจที่อนาคตจะช่วยให้เราพบอิสระในวันนี้