ในการนมัสการเฉลิมฉลองพระคัมภีร์ที่แปลเป็นภาษาแอฟริกัน หัวหน้าเผ่าได้รับพระคัมภีร์ 1 เล่ม เขาดีใจมากชูพระคัมภีร์ขึ้นฟ้าและประกาศว่า “ตอนนี้เรารู้แล้วว่าพระเจ้าเข้าพระทัยภาษาของเรา เราสามารถอ่านพระคัมภีร์ในภาษาแม่ได้แล้ว”

พระบิดาในสวรรค์ทรงเข้าพระทัยทุกภาษาที่เราพูด แต่เรามักจะรู้สึกว่าไม่อาจบรรยายความปรารถนาอันลึกที่สุดได้ อัครทูตเปาโลหนุนใจให้เราอธิษฐานไม่ว่าจะรู้สึกอย่างไร ท่านกล่าวถึงโลกนี้ที่ทุกข์ทนและเราที่เจ็บปวดว่า “บรรดาสรรพสิ่งที่ทรงสร้างนั้นกำลังคร่ำครวญราวกับว่ากำลังเจ็บปวดจากการคลอดบุตร” (รม.8:22) และสิ่งที่พระวิญญาณบริสุทธิ์กระทำแทนเรา “พระวิญญาณก็ทรงช่วยเราเมื่อเราอ่อนกำลังด้วย เพราะเราไม่รู้ว่าเราควรจะอธิษฐานขอสิ่งใดอย่างไร แต่พระวิญญาณทรงช่วยขอแทนเรา ในเมื่อเราคร่ำครวญอธิษฐานไม่เป็นคำ” (ข้อ 26)

พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงรู้จักเราอย่างลึกซึ้ง ทั้งความต้องการ ภาษาใจ และคำพูดที่เราไม่ได้เอ่ย และทรงช่วยเราสื่อสารกับพระเจ้า ทรงนำให้เราได้รับการเปลี่ยนแปลงให้เป็นตามพระฉายแห่งพระบุตรพระเจ้า (ข้อ 29)

พระบิดาในสวรรค์เข้าใจภาษาของเราและพูดกับเราผ่านพระวจนะเมื่อเราคิดว่าเราอธิษฐานอย่างไร้กำลังและสั้นเกินไป พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงช่วยเรา ทรงปรารถนาให้เราอธิษฐานต่อพระองค์