ก่อนที่ผมกับภรรยาจะมีลูก ผมไม่เคยรู้ว่าการร้องเพลงมีความสำคัญ ตอนนี้ลูกๆ อายุ 6, 8 และ 10 ขวบ ทั้ง 3 คนเคยมีปัญหาเรื่องการนอน ทุกคืนผมกับภรรยาผลัดกันกล่อม อธิษฐานขอให้ลูกหลับเร็วๆ ผมใช้เวลาหลายร้อยชั่วโมงร้องเพลงกล่อมลูกอย่างเหนื่อยล้าหวังให้ลูกหลับเร็วขึ้น ผมร้องเพลงกล่อมลูกคืนแล้วคืนเล่า เรื่องน่าประหลาดใจก็เกิดขึ้น สายสัมพันธ์ความรักและความชื่นบานระหว่างเราลึกซึ้งขึ้นอย่างที่ผมไม่เคยคิดฝัน

ในพระวจนะก็บอกว่าพระบิดาในสวรรค์ร้องเพลงกล่อมลูกของพระองค์เช่นกัน เศฟันยาห์กล่าวว่าพระบิดาในสวรรค์ทรงร้องเพลงให้ประชากรของพระองค์ “พระองค์ทรงเปรมปรีดิ์เพราะเจ้าด้วยความยินดี ด้วยความรักของพระองค์…พระองค์จะทรงเริงโลดเพราะเจ้าด้วยร้องเพลงเสียงดัง (3:17)

พระธรรมเศฟันยาห์เตือนถึงการพิพากษาผู้ที่ปฏิเสธพระเจ้าในเวลาต่อมา แต่เศฟันยาห์ไม่ได้จบที่การพิพากษา แต่กล่าวว่าพระเจ้าที่ไม่เพียงช่วยกู้คนของพระองค์จากความทุกข์ยากทั้งปวง (ข้อ 19-20) แต่ทรงรักอย่างอ่อนโยนและเปรมปรีดิ์เพื่อพวกเขาด้วยเสียงเพลง (ข้อ 17)

พระเจ้าไม่ได้เป็นเพียง “นักรบผู้ประทานความมีชัย” และการรื้อฟื้น (ข้อ 17) แต่ยังเป็นพระบิดาผู้ทรงรัก ทรงร้องเพลงรักเพื่อเรา