“ทวิงเกิล ทวิงเกิล ลิตเติลสตาร์” เป็นเพลงกล่อมเด็กภาษาอังกฤษ เดิมเนื้อเพลงเป็นกลอนที่แต่งโดยเจน เทย์เลอร์ ซึ่งบรรยายถึงความอัศจรรย์ของจักรวาลของพระเจ้าที่เต็มด้วยดวงดาว “ลอยอยู่บนฟ้าไกล” กลอนบทต่อมาซึ่งไม่ค่อยได้ตีพิมพ์ กล่าวว่าดวงดาวทำหน้าที่นำทาง “แสงสว่างดวงน้อยๆ นำพานักเดินทางในความมืด”

ในพระธรรมฟีลิปปี เปาโลท้าทายผู้เชื่อในฟีลิปปีให้มีชีวิตปราศจากตำหนิและบริสุทธิ์ “ปรากฏ…ดุจดวงสว่างต่างๆ ในโลก” ขณะนำข่าวประเสริฐไปยังคนรอบข้าง (2:15-16) เราสงสัยว่าจะส่องสว่างอย่างดวงดาวได้อย่างไร เรามักจะรู้สึกว่าทำไม่ได้และหนักใจ เมื่อคิดว่า “แสงสว่าง” ของเราจะสว่างเพียงพอให้เกิดความแตกต่างหรือไม่ แต่ดวงดาวไม่ต้องพยายามเป็นดาว ดวงดาวเป็นดาวอยู่แล้ว แสงสว่างเปลี่ยนแปลงโลก และเปลี่ยนแปลงเรา พระเจ้าทรงนำแสงสว่างที่มองเห็นได้เข้ามาในโลก (ปฐก.1:3) และพระเจ้าทรงนำแสงสว่างฝ่ายวิญญาณเข้ามาในชีวิตของเราผ่านทางพระเยซู (ยน.1:1-4)

เราซึ่งมีแสงสว่างของพระเจ้าอยู่ภายในต้องส่องสว่างให้คนรอบข้างเห็นแสงสว่างและนำเขามายังแหล่งความสว่าง ดวงดาวบนฟ้ายามค่ำคืนส่องสว่างโดยไม่ต้องพยายามฉันใด แสงของเราก็สร้างความเปลี่ยนแปลงได้ฉันนั้น เพราะแสงย่อมเป็นแสงสว่าง เราเพียงส่องสว่างในโลกที่มืดมิดดังที่เปาโลแนะว่า “จงยึดมั่นในพระวาทะแห่งชีวิต” และนำผู้อื่นมายังแหล่งความหวัง คือองค์พระเยซู