อลิซาเบ็ธต่อสู้กับอาการติดยามานาน เมื่ออาการดีขึ้น เธอจึงอยากช่วยผู้อื่น เธอเริ่มเขียนข้อความลงบนกระดาษแผ่นเล็กๆ และนำไปติดไว้ทั่วเมืองโดยไม่ใส่ชื่อ เอลิซาเบ็ธสอดกระดาษนั้นไว้ใต้ที่ปัดน้ำฝน และติดตามเสาไฟฟ้าในสวนสาธารณะ เธอเคยมองหาสัญลักษณ์ของความหวังและบัดนี้เธอก็ทิ้งสัญลักษณ์นั้นไว้ให้คนอื่นมาค้นหาต่อ ข้อความหนึ่งที่เธอเขียนบอกว่า “รักมาก ส่งความหวังให้”

พระเยซูประทานความหวังที่มาพร้อมกับความรักให้กับเรา พระองค์ทรงนำความรักของพระองค์มาให้เราทุกวันใหม่ ความหวังที่มาพร้อมกับความรักนี้ที่ทำให้เรามีกำลังขึ้นพระองค์ไม่ได้นำความรักมาให้เราทีละหยด แต่ “ความรักของพระเจ้าได้หลั่งเข้าสู่จิตใจของเราโดยทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งพระองค์ได้ประทานให้แก่เราแล้ว” (รม.5:5) เราจึงรู้ว่าพระองคทรงรักเรามาก พระองค์ประสงค์จะใช้ช่วงเวลาที่เราทุกข์ยากเพื่อพัฒนาความอดทนและลักษณะนิสัยของเรา เพื่อเราจะมีชีวิตที่ครบบริบูรณ์และเต็มไปด้วยความหวัง (ข้อ 3-4) และพระองค์ยังทรงรักเราแม้ในเวลาที่เราเหินห่างจากพระองค์ (ข้อ 6-8)

คุณกำลังมองหาสัญลักษณ์ของความหวังอยู่หรือไม่? พระเจ้าประทานความหวังพร้อมกับความรักเมื่อเรามีความสัมพันธ์กับพระองค์ เพราะความรักที่ไม่สูญสิ้น เราจึงหวังใจในชีวิตที่ครบบริบูรณ์