แถวบ้านผมแต่ละบ้านมีกำแพงคอนกรีตสูงล้อมรอบ หลายบ้านต่อลวดหนามไฟฟ้าบนกำแพง จุดประสงค์ก็เพื่อกันขโมย

แถวบ้านผมยังมีปัญหาไฟดับบ่อย เมื่อไฟดับกริ่งประตูหน้าบ้านก็ใช้ไม่ได้ กำแพงสูงทำให้คนที่มาหาอาจต้องรอกลางแดดหรือกลางฝนตลอดช่วงที่ไฟดับ แต่ถึงแม้กริ่งจะใช้ได้ การจะยอมให้ใครเข้าบ้านก็ขึ้นกับว่าคนนั้นเป็นใคร กำแพงมีประโยชน์ แต่ก็อาจเป็นกำแพงของการกีดกันก็ได้ แม้ผู้มาเยือนจะไม่ใช่ผู้บุกรุกก็ตาม

หญิงชาวสะมาเรียที่พบพระเยซูข้างบ่อน้ำก็เผชิญปัญหาการกีดกัน คนยิวไม่ข้องแวะกับคนสะมาเรีย เมื่อพระเยซูขอน้ำดื่ม เธอกล่าวว่า “ไฉนท่านผู้เป็นยิวจึงขอน้ำดื่มจากดิฉัน ผู้เป็นหญิงชาวสะมาเรีย” (ยน.4:9) เมื่อเธอเริ่มเปิดใจต่อพระเยซู เธอก็พบประสบการณ์เปลี่ยนชีวิตที่ส่งผลดีต่อเธอและเพื่อนบ้าน (ข้อ 39-42) พระเยซูทรงเป็นสะพานที่ทำลายกำแพงความเกลียดชังและลำเอียง

การล่อลวงให้กีดกันมีอยู่จริง และเราต้องไวต่อความรู้สึกนี้ในชีวิตของเรา เช่นเดียวกับที่พระเยซูทรงสำแดง เราสามารถยื่นมือออกไปหาทุกคนได้ ไม่ว่าจะมีเชื้อชาติ ฐานะทางสังคมหรือชื่อเสียงแบบใด พระองค์เสด็จมาเพื่อสร้างสะพาน