เรารู้สึกพอใจเมื่องานเสร็จ เช่นแต่ละเดือนงานหนึ่งอย่างของผมจะเคลื่อนจากหมวด “กำลังทำ” ไปสู่หมวด “เสร็จสิ้น” ผมชอบมาก เมื่อได้กดปุ่ม “เสร็จสิ้น” แต่เดือนที่แล้วขณะกดปุ่มนั้น ผมคิดขึ้นว่าถ้าผมผ่านเรื่องยากๆ ของความเชื่อได้ง่ายๆ อย่างนั้นแล้วล่ะก็ ชีวิตคริสเตียนของผมก็จะดำเนินไปเรื่อยอยู่ตลอด และไม่เคยเสร็จสิ้น

ผมคิดถึงฮีบรู 10:14 ที่ว่าการเสียสละของพระคริสต์ได้ไถ่เราอย่างสมบูรณ์แล้ว สิ่งสำคัญคือพระเยซูได้กด “ปุ่มเสร็จสิ้น” เพื่อเราแล้วโดยการสิ้นพระชนม์ได้ทรงทำสิ่งที่เราไม่อาจทำได้ด้วยตัวเองเพื่อเราแล้ว ให้เราเป็นที่ยอมรับในสายพระเนตรพระเจ้าเมื่อเราเชื่อในพระองค์ คือสำเร็จแล้วเหมือนที่พระเยซูตรัสไว้ (ยน.19:30) กระนั้นแม้การถวายบูชาจะเสร็จสมบูรณ์แล้ว แต่เราต้องใช้ชีวิตที่เหลือตามความจริงฝ่ายวิญญาณที่ว่า เรา “กำลังได้รับการทรงชำระให้บริสุทธิ์” ดังที่ผู้เขียนฮีบรูบันทึกไว้

การที่พระคริสต์ทำให้สิ่งที่ยังดำเนินอยู่ในชีวิตของเราได้สำเร็จลงแล้วเป็นเรื่องที่เข้าใจยาก แต่เมื่อต้องต่อสู้ฝ่ายวิญญาณ ผมได้รับการหนุนใจเมื่อคิดได้ว่าการเสียสละที่พระเยซูทำเพื่อผมและคุณนั้นเสร็จสมบูรณ์แล้ว…แม้การสำแดงชีวิตแบบพระคริสต์ในปัจจุบันของเรายังดำเนินอยู่ แต่สุดท้ายแล้วจะไม่มีสิ่งใดขัดขวางไม่ให้ปลายทางที่พระเจ้ามุ่งหมายไว้บรรลุผลสำเร็จ ซึ่งก็คือการเปลี่ยนเราให้เป็นเหมือนพระองค์ (ดู 2 คร.3:18)