นาบีเอล คูเรชี กลับใจมาเชื่อพระเยซูคริสต์ และได้เขียนหนังสือหลายเล่มเพื่อช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจคนที่นับถือศาสนาเดิมของเขา ภาษาของเขาสุภาพ และคูเรชีแสดงความรักต่อเพื่อนร่วมศาสนาของเขาเสมอ

คูเรชีอุทิศหนังสือเล่มหนึ่งที่เขาเขียนให้แก่น้องสาวผู้ยังไม่เชื่อในพระเยซู คำอุทิศสั้นๆ แต่มีความหมาย ความว่า “พี่ขอพระเจ้าว่าวันหนึ่งเราจะได้นมัสการพระองค์ด้วยกัน”

เราสัมผัสถึงความรักแบบเดียวกับที่เราได้อ่านจากจดหมายของเปาโลที่เขียนถึงคริสตจักรในกรุงโรมว่า “ข้าพเจ้ามีความทุกข์หนักและความเจ็บร้อนในใจเสมอมิได้ขาด เพราะถ้าเป็นประโยชน์ข้าพเจ้าปรารถนาจะให้ข้าพเจ้าเองถูกสาปและถูกตัดขาดจากพระคริสต์ เพราะเห็นแก่พี่น้องของข้าพเจ้าคือญาติของข้าพเจ้าตามเชื้อชาติ” (รม.9:2-3)

เปาโลรักคนยิวมากจนท่านยอมที่จะถูกตัดขาดจากพระเจ้า ถ้าพวกเขายอมเชื่อพระคริสต์ ท่านรู้ว่าการปฏิเสธพระเยซู หมายถึงการปฎิเสธพระเจ้าเที่ยงแท้แต่พระองค์เดียว ซึ่งผลักดันให้ท่านร้องขอผู้อ่านจดหมายให้แบ่งปันข่าวประเสริฐเรื่องพระเยซูแก่ทุกคน (10:14-15)

วันนี้ ขอให้เราอุทิศตนเองด้วยใจอธิษฐานที่จะรักแม้เจ็บปวดเพื่อผู้ที่ใกล้ชิดเรา