แม่ของลอร่ากำลังต่อสู้กับโรคมะเร็ง เช้าวันหนึ่งลอร่ากับเพื่อนอธิษฐานเผื่อแม่ เพื่อนของลอร่าซึ่งพิการเพราะโรคทางสมองมาหลายปีอธิษฐานว่า “องค์พระผู้เป็นเจ้า พระองค์ทรงทำทุกอย่างเพื่อข้าพระองค์ ขอทรงทำทุกอย่างเพื่อแม่ของลอร่าด้วย”

ลอร่าซาบซึ้งอย่างมากกับคำ “ประกาศการพึ่งพา” พระเจ้า เธอกล่าวถึงช่วงเวลานั้นว่า “ฉันยอมรับว่าไม่บ่อยนักที่ฉันต้องการพระเจ้าในทุกเรื่อง แต่ฉันควรจะพึ่งพาพระองค์ทุกวัน!”

ระหว่างที่ทรงอยู่ในโลก พระเยซูสำแดงให้เห็นว่าพระองค์ทรงพึ่งพาพระบิดาในสวรรค์เสมอ บางคนอาจคิดว่าพระเยซูเป็นพระเจ้าในร่างกายของมนุษย์ พระองค์จึงไม่ต้องพึ่งพาพระเจ้าก็ได้ แต่เมื่อผู้นำศาสนาถามว่าเพราะเหตุใดพระองค์จึง “ทำงาน” ในวันที่กำหนดไว้ให้พัก เพราะพระองค์ทรงรักษาคนป่วยในวันสะบาโต พระองค์ตอบว่า “เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่า พระบุตรจะกระทำสิ่งใดตามใจไม่ได้ นอกจากที่ได้เห็นพระบิดาทรงกระทำ” (ยน.5:19) พระเยซูทรงประกาศการพึ่งพาพระเจ้าเช่นกัน!

การพึ่งพาพระบิดาของพระเยซูเป็นตัวอย่างดีที่สุดที่แสดงให้เห็นว่าชีวิตที่มีความสัมพันธ์กับพระเจ้านั้นเป็นอย่างไร ทุกวินาทีที่เราหายใจเป็นของขวัญจากพระเจ้า และพระองค์ทรงต้องการให้ชีวิตเราเปี่ยมด้วยกำลังของพระองค์ เมื่อเรามีชีวิตเพื่อรักและรับใช้ผ่านการอธิษฐานทุกเวลาและพึ่งพาพระวจนะ เราก็ประกาศการพึ่งพาพระองค์