ตอนที่ผมเป็นเด็กอาศัยอยู่ในหมู่บ้าน มีสิ่งหนึ่งเกี่ยวกับไก่ที่ผมชื่นชอบเมื่อผมจับไก่มา ผมจะกดมันไว้ครู่หนึ่งแล้วค่อยๆ ปล่อยมือออก ไก่มันคิดว่าผมยังจับตัวมันไว้มันจึงนิ่งอยู่อย่างนั้น แม้ว่ามันเป็นอิสระแล้วแต่มันยังรู้สึกว่าถูกจับอยู่

เมื่อเราเชื่อวางใจในพระเยซู พระองค์ทรงเมตตาปลดปล่อยเราจากความบาปและการเกาะกุมของซาตาน แต่การเปลี่ยนแปลงนิสัยและพฤติกรรมของเรานั้นใช้เวลา ซาตานจึงสามารถทำให้เรารู้สึกเหมือนติดกับดัก แต่พระวิญญาณของพระเจ้าได้ปลดปล่อยเราเป็นไท พระองค์ไม่ได้จับเราไว้เป็นทาส เปาโลบอกชาวโรมว่า “เหตุฉะนั้นการลงโทษจึงไม่มีแก่คนทั้งหลายที่อยู่ในพระเยซูคริสต์ เพราะว่ากฎของพระวิญญาณแห่งชีวิตในพระเยซูคริสต์ได้ทำให้ข้าพเจ้าพ้นจากกฎแห่งบาปและความตาย” (รม.8:1-2)

พระเจ้าทรงทำงานในเราผ่านการอ่านพระวจนะ การอธิษฐาน และโดยฤทธิ์อำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ เพื่อชำระเราและช่วยเราให้มีชีวิตเพื่อพระองค์ พระคัมภีร์หนุนใจให้เราก้าวไปกับพระเยซูอย่างเชื่อมั่นโดยไม่ต้องรู้สึกว่าเรายังไม่ได้รับการปลดปล่อยให้เป็นไท

พระเยซูตรัสว่า “เหตุฉะนั้นถ้าพระบุตรทรงกระทำให้ท่านทั้งหลายเป็นไท ท่านก็เป็นไทจริงๆ” (ยน.8:36) ขออิสรภาพที่เรามีในพระคริสต์เร้าใจเราให้รักและรับใช้พระองค์